Novela zákona o odpadoch a o obaloch
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum začatia MPK: 27.8.2012

Dátum ukončenia MPK: 5.9.2012

Predpokladaná účinnosť od: 1. januára 2013 okrem čl. I bod 56 v časti zaviesť a zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady, ktorý nadobúda účinnosť uplynutím šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona.