Novela zákona rieši chýbajúce časti transpozície smernice, nie však úplne
Pripomienkové konanie k návrhu zákona o odpadoch a zákona o obaloch Dňa 5

Pripomienkové konanie k návrhu zákona o odpadoch a zákona o obaloch

 Dňa 5. septembra 2012 skončilo  skrátené medzirezortné pripomienkové konanie k zákonu o odpadoch a zákonu o obaloch. Napriek tomu, že návrh zákona o odpadoch v tejto podobe rieši chýbajúce časti transpozície rámcovej smernice, je mu možné vyčítať, že transpozícia ani po tomto návrhu nebude úplná. Celkovo bolo k tomuto návrhu podaných 435 pripomienok, z toho 229 zásadných.

Ministerstvo životného prostredia predložilo návrh zákona o odpadoch a zákona o obaloch do skráteného legislatívneho procesu z dôvodu hrozby značnej hospodárskej škody v dôsledku podanej žaloby na Slovenskú republiku pre nesplnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii. Transpozícia však nebola úplná, na čo poukazovalo množstvo pripomienkujúcich. Na druhej strane, niektoré časti  rámcovej smernice  nie je možné transponovať bez komplexnej novely zákona o odpadoch, napríklad zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov si vyžaduje nielen širokú  predchádzajúcu diskusiu zúčastnených subjektov, ale aj dotiahnutie praktických dôsledkov.

V súlade s rámcovou smernicou dochádza k zmene v hierarchii odpadového hospodárstva, ďalej sa v návrhu zavádzajú nové inštitúty – stav konca odpadu, definícia vedľajšieho produktu a program predchádzania vzniku odpadu. Slovensko však na niektoré nové prvky  v zákone nie je dostatočne pripravené – je potrebné, aby urýchlene nasledovali diskusie, ako sa nový zákon má realizovať v praxi.

V navrhovanej novele je potrebné precíznejšie definovať preukazovanie miesta pôvodu odpadu tak, aby bolo správne  prenesené znenie rozhodnutia komisie č. 2005/270/ES do zákona a zabránilo sa tak akýmkoľvek špekuláciám s jeho preukazovaním.

Je tiež nevyhnutné doriešiť praktické dôsledky zavedenia inštitútu opätovného použitia, ktorého zavedenie bude mať závažný vplyv na povinnosť plnenia záväzných limitov recyklácie odpadov z obalov. Odpad, ktorý prešiel procesom prípravy opätovného použitia, nie je možné použiť na plnenie záväzných limitov recyklácie podľa zákona o obaloch. Dá sa očakávať, že sa významne eliminujú v súčasnosti využívané možnosti pre plnenie záväzných limitov predovšetkým pre drevené palety, ktoré sa vo veľkej miere opravujú. Objektívna nemožnosť plnenia záväzných limitov pre recykláciu sa následne prejaví v porušení záväzku Slovenskej republiky, ktorý jej vyplýva zo smernice o obaloch.

Zákon o odpadoch v súčasnosti ustanovuje, že príspevok do recyklačného fondu sa zníži o príspevok, ktorý zodpovedá množstvu odpadu z výrobkov a materiálov, o ktorom je preukázané, že bolo zabezpečené jeho zhodnotenie u osoby, ktorá má potrebné oprávnenie vydané orgánom štátnej správy na zhodnocovanie odpadov niektorou z činností R1 až R11, to znamená také zhodnotenie, na ktoré vydal oprávnenie (súhlas alebo autorizáciu) slovenský orgán štátnej správy odpadového hospodárstva. Takéto znenie stále nie je v súlade s požiadavkami predpisov EU opísanými v odôvodnenom stanovisku (porušenie č. 2010/2150) Európskej komisie adresované Slovenskej republike z dôvodu nevyhovujúcej transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov. Spomínané znenie (§ 56 ods. 3) by preto v súlade s právnymi predpismi EU malo byť zmenené tak, aby Slovenskej republike nehrozili prípadné sankcie zo strany EU.