Novela zákona v NRSR
Na základe výsledku rokovania vlády Slovenskej republiky zo dňa 10. októbra 2012 bol do Národnej rady Slovenskej republiky doručený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č

Na základe výsledku rokovania vlády Slovenskej republiky zo dňa 10. októbra 2012 bol do Národnej rady Slovenskej republiky doručený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol oproti pôvodnému zneniu doplnený najmä o technické pripomienky.   Z dôvodovej správy vyplýva, že hlavným cieľom tohto návrhu zákona je transpozícia rámcovej smernice. Zároveň však je potrebné vykonať transpozíciu smernice Rady 2011/97/EÚ z 5. decembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/31/ES, pokiaľ ide o osobitné kritéria skladovania kovovej ortuti považovanej za odpad.Predložený materiál nájdete na stránke:


http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=262 O ďalšom vývoji legislatívneho procesu k návrhu zákona o odpadoch Vás budeme priebežne informovať.