Obyvateľom Marianky záleží na životnom prostredí, preto zavádzajú separovaný zber odpadu
MARIANKA, 27. september 2007 – Už aj obyvatelia obce Marianka budú mať možnosť zlepšiť svoje životné prostredie: obec totiž zavádza separovaný zber odpadu

Marianka_papier.jpg

MARIANKA, 27. september 2007 – Už aj obyvatelia obce Marianka budú mať možnosť zlepšiť svoje životné prostredie: obec totiž zavádza separovaný zber odpadu. V dobe, kedy záhorská obec zažíva dynamický rozmach spätý s prudkým stavebným rozvojom a prílevom obyvateľov z neďalekej Bratislavy, musia predstavitelia obce riešiť mnoho environmentálnych problémov. Jedným z nich je aj zväčšená produkcia odpadov v obci. Najefektívnejšou možnosťou riešenia odpadového problému je zavedenie separovaného zberu.

Popri budovaní kanalizácie a vodovodu v obecnom rozpočte nezostáva dostatok financií aj na budovanie infraštruktúry separovaného zberu odpadu, preto sa predstavitelia Marianky obrátili na ENVI-PAK. Táto spoločnosť z príspevkov priemyselných spoločností financuje náklady spojené s vybudovaním a prevádzkou tohto systému.

 

Marianka je dynamicky sa rozvíjajúcou obcou s takmer 1100 obyvateľmi, ktorá vďaka svojej príťažlivosti očakáva v nasledovnom desaťročí viac ako zdvojnásobenie počtu obyvateľstva. Zástupcovia obce reagujú na požiadavky rozvoja a obec zavádza od septembra tohto roku aj separovaný zber odpadu. Prvé štyri roky nebude pokladnica obce finančne zaťažená nákladmi na vybudovanie a prevádzkovanie systému. Systém bude totiž vybudovaný vďaka príspevkom priemyselných spoločností združených v spoločnosti ENVI-PAK, ktorá poskytne nádoby na separovaný zber a vďaka zberovej spoločnosti LOGOS Slovakia, ktorá bude zabezpečovať odvoz odpadu. „ENVI-PAK prostredníctvom projektov zameraných na podporu separovaného zberu odpadov v obciach napĺňa jeho základné ciele, ktorými sú predovšetkým viac vytriedeného odpadu, ktorý je recyklovaný - využitý ako druhotná surovina“, zdôrazňuje Hana Nováková, generálna riaditeľka spoločnosti ENVI-PAK, a.s.

„Separovaný zber v Marianke zavádzame tak, že bude v obci rozmiestnených deväť zberných hniezd skladajúcich sa z farebných zberných nádob, ktoré budeme pravidelne vyvážať. Občania budú môcť triediť plasty, papier, sklo a nápojové kartóny“, hovorí Ľudovít Švihra, zástupca zberovej spoločnosti LOGOS Slovakia.

Kontajnery_hromadne.jpg

Obyvatelia Marianky prejavujú záujem o svoje okolie a sú pripravení aktívne sa podieľať na triedení odpadu. V tomto roku sa už úspešne uchádzali v grantovom kole i o príspevok na Enviroprojekt – monitorovanie životného prostredia v okolí Marianky. Zavedenie systému triedenia odpadu bude sprevádzať i vzdelávacia kampaň smerovaná k občanom, ktorú pripravil ENVI-PAK a ktorá bude informovať o zásadách správneho triedenia. Starosta obce Viliam Bolgáč upresňuje: „Obyvatelia obce vítajú zavedenie separovaného zberu. Vychádzajú aj z predpokladu, že vďaka triedeniu budú mať menej komunálneho odpadu a tým obec a jej obyvatelia môžu v budúcnosti ušetriť za jeho likvidáciu.“

Slovenská ako i európska legislatíva predpisuje komerčným spoločnostiam prísne limity recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov, ktoré sa neustále zvyšujú. „Komerčné spoločnosti, ktoré sú zodpovedné a uvedomujú si, že tieto neustále stúpajúce limity budú môcť splniť len s pomocou občanov, ktorí sa naučia separovať odpad, podporujú budovanie infraštruktúry separovaného zberu odpadov z obalov a jeho propagáciu“ dodáva Martin Tomovčík, zástupca spoločnosti Procter & Gamble.