Odpadové hospodárstvo EÚ – Slovensko takmer na chvoste
Nová správa o hospodárení členských štátov s komunálnym odpadom naznačuje, že v rámci EÚ existujú znepokojujúce rozdiely.

Správa , ktorú pre EK vypracovala nemecká konzultačná spoločnosť BiPRO, obsahuje hodnotenie 27 členských štátov podľa 18 kritérií pre oblasti, ako sú celkový recyklovaný odpad, cena zneškodňovania odpadu a porušovanie európskych právnych predpisov. Výsledná tabuľka tvorí súčasť prebiehajúcej štúdie, ktorá pomôže členským štátom zlepšiť účinnosť ich odpadového hospodárstva. Popredné miesta v tabuľke obsadili Belgicko, Dánsko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko a Švédsko. Na konci tabuľky skončilo Grécko.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Obraz, ktorý vzniká na základe tohto porovnania, potvrdzuje moje vážne obavy. Napriek existencii lepších alternatív a napriek tomu, že sú k dispozícii štrukturálne fondy na financovanie lepších možností, mnohé členské štáty ešte stále ukladajú komunálny odpad v obrovských množstvách na skládky, čo je najhoršia možnosť pre odpadové hospodárstvo. Hodnotné zdroje sa zavážajú, možné prínosy pre hospodárstvo sa strácajú, v sektore odpadového hospodárstva sa nevytvárajú nové pracovné miesta a trpí aj naše zdravie a životné prostredie. Takýto prístup sa dá v súčasnej ekonomickej situácii len ťažko obhájiť.“

Slovensko v poslednej tretine

Slovensko ohodnotila Komisia EÚ najnižšou známkou najmä za neexistujúci program predchádzania vzniku odpadu, nízku mieru v ktorej je komunálny odpad recyklovaný (a vysoké množstvo jeho likvidácie), ako aj za nízky poplatok za uloženie komunálneho odpadu na skládku. Kritiku si vyslúžil i chýbajúci odhad množstva vzniknutého odpadu a spracovateľských kapacít v pláne nakladania s odpadom.

Najväčšie nedostatky spomedzi členských štátov vykazujú v implementácii Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Taliansko.

Na druhej strane Belgicko, Dánsko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko a Švédsko majú komplexné systémy zberu odpadu a na skládkach končí menej ako 5 % ich odpadu. Majú rozvinuté systémy recyklovania, dostatočné spracovateľské kapacity a účinne nakladajú s biologicky rozložiteľným odpadom. Pre tieto štáty je typické, že sa v ich politikách odpadového hospodárstva účinne spájajú právne, administratívne a ekonomické nástroje.

Viaceré členské štáty dosiahli na ceste od využívania skládok k ich praktickému vylúčeniu rýchly pokrok. Ale aj štáty, ktoré dosahujú najlepšie výkony, musia čeliť problémom, ako sú potreba zvýšeného predchádzania vzniku odpadu a riešenia nadbytočných kapacít spaľovní odpadu, ktoré môžu spomaľovať recykláciu a vyžadovať dovozy odpadu do spaľovní.

Ďalšie kroky

Komisia EÚ využíva túto správu na prípravu plánov konkrétneho postupu pre desať členských štátov s najhoršími výsledkami. Tieto plány prediskutuje s vnútroštátnymi orgánmi na dvojstranných seminároch na jeseň tohto roku, pričom prvý sa bude konať 19. septembra v Prahe. Pomôžu rozšíriť najlepšie postupy a budú obsahovať individuálne upravené odporúčania ako zlepšiť odpadové hospodárstvo použitím ekonomických, právnych a administratívnych nástrojov a štrukturálnych fondov EÚ.

Komisia EÚ hľadá cesty, ako využívať štrukturálne fondy EÚ s väčším zameraním na ciele politík EÚ v oblasti odpadového hospodárstva. Navrhovaný viacročný finančný rámec (VFR) 2014 – 2020 zabezpečí, aby sa peniaze EÚ investovali do projektov z oblasti odpadového hospodárstva len po splnení určitých podmienok vrátane prípravy plánov nakladania s odpadom v súlade so smernicou o nakladaní s odpadom a s hierarchiou odpadov uprednostňujúcou predchádzanie vzniku, opätovné využívanie a recyklovanie odpadu pred jeho spaľovaním s energetickým zhodnocovaním, ukladaním na skládky alebo spaľovaním bez energetického zhodnocovania ako krajnou možnosťou.

Súvislosti

V nedávnej štúdii vypracovanej pre Komisiu EÚ sa odhaduje, že ak by sa právne predpisy EÚ o nakladaní s odpadom vykonávali v plnej miere, výsledkom by boli ročné úspory vo výške 72 miliárd EUR, zvýšený obrat sektoru odpadového hospodárstva a recyklácie v EÚ o 42 miliárd EUR a vytvorenie 400 000 pracovných miest do roku 2020.

Ďalšie informácie:

Správu o výsledkoch skríningu nájdete na:

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Screening_report.pdf  (s farebnou tabuľkou výsledkov na str. 41)

Viac štúdií o problematike odpadu nájdete na:

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/index.htm   a

Eurostat – Centrum environmentálnych údajov o odpade:

http://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/overview 

Webová stránka Komisie o nakladaní s odpadom:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

 

Spoločnosť OZV ENVI-PAK priebežne pracuje na zlepšovaní systému triedeného zberu odpadu na Slovensku v rámci legislatívnych rámcov.