Odpadové hospodárstvo EÚ – Slovensko takmer na chvoste
Nová správa o hospodárení členských štátov s komunálnym odpadom naznačuje, že v rámci EÚ existujú znepokojujúce rozdiely

Nová správa o hospodárení členských štátov s komunálnym odpadom naznačuje, že v rámci EÚ existujú znepokojujúce rozdiely. Správa , ktorú pre EK vypracovala nemecká konzultačná spoločnosť BiPRO, obsahuje hodnotenie 27 členských štátov podľa 18 kritérií pre oblasti, ako sú celkový recyklovaný odpad, cena zneškodňovania odpadu a porušovanie európskych právnych predpisov. Výsledná tabuľka tvorí súčasť prebiehajúcej štúdie, ktorá pomôže členským štátom zlepšiť účinnosť ich odpadového hospodárstva. Popredné miesta v tabuľke obsadili Belgicko, Dánsko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko a Švédsko. Na konci tabuľky skončilo Grécko.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Obraz, ktorý vzniká na základe tohto porovnania, potvrdzuje moje vážne obavy. Napriek existencii lepších alternatív a napriek tomu, že sú k dispozícii štrukturálne fondy na financovanie lepších možností, mnohé členské štáty ešte stále ukladajú obrovské množstvá komunálneho odpadu na skládky, čo je najhoršia možnosť v rámci odpadového hospodárstva. Hodnotné zdroje sa zavážajú, možné prínosy pre hospodárstvo sa strácajú, v sektore odpadového hospodárstva sa nevytvárajú nové pracovné miesta a trpí aj naše zdravie a životné prostredie. Takýto prístup sa dá v súčasnej ekonomickej situácii len ťažko obhájiť.“

Slovensko v poslednej tretine

Slovensko ohodnotila Komisia najnižšou známkou najmä za neexistujúci program predchádzania vzniku odpadu, nízku mieru recyklovaného (a vysoké množstvo zlikvidovaného) komunálneho odpadu, ako aj za nízky poplatok za uloženie komunálneho odpadu na skládku. Kritiku si vyslúžil i chýbajúci odhad množstva vzniknutého odpadu a spracovateľských kapacít v pláne nakladania s odpadom.

Najväčšie nedostatky spomedzi členských štátov vykazujú v implementácii Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Taliansko.

Na druhej strane Belgicko, Dánsko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko a Švédsko majú komplexné systémy zberu odpadu a na skládkach končí menej ako 5 % ich odpadu. Majú rozvinuté systémy recyklovania, dostatočné spracovateľské kapacity a účinne nakladajú s biologicky rozložiteľným odpadom. Pre tieto štáty je typické, že sa v ich politikách odpadového hospodárstva účinne spájajú právne, administratívne a ekonomické nástroje.

Viaceré členské štáty dosiahli na ceste od využívania skládok k ich praktickému vylúčeniu rýchly pokrok. Ale aj štáty, ktoré dosahujú najlepšie výkony, musia čeliť problémom, ako sú potreba zvýšeného predchádzania vzniku odpadu a riešenia nadbytočných kapacít spaľovní odpadu, ktoré môžu spomaľovať recykláciu a vyžadovať dovozy odpadu do spaľovní.

Ďalšie kroky

Komisia využíva túto správu na prípravu plánov konkrétneho postupu pre desať členských štátov s najhoršími výsledkami. Tieto plány prediskutuje s vnútroštátnymi orgánmi na dvojstranných seminároch na jeseň tohto roku, pričom prvý sa bude konať 19. septembra v Prahe. Pomôžu rozšíriť najlepšie postupy a budú obsahovať individuálne upravené odporúčania ako zlepšiť odpadové hospodárstvo použitím ekonomických, právnych a administratívnych nástrojov a štrukturálnych fondov EÚ.

Komisia hľadá cesty, ako využívať štrukturálne fondy EÚ s väčším zameraním na ciele politík EÚ v oblasti odpadového hospodárstva. Navrhovaný viacročný finančný rámec (VFR) 2014 – 2020 zabezpečí, aby sa peniaze EÚ investovali do projektov z oblasti odpadového hospodárstva len po splnení určitých podmienok vrátane prípravy plánov nakladania s odpadom v súlade so smernicou o nakladaní s odpadom a s hierarchiou odpadov uprednostňujúcou predchádzanie vzniku, opätovné využívanie a recyklovanie odpadu pred jeho spaľovaním s energetickým zhodnocovaním, ukladaním na skládky alebo spaľovaním bez energetického zhodnocovania ako krajnou možnosťou.

Súvislosti

V nedávnej štúdii vypracovanej pre Komisiu sa odhaduje, že ak by sa právne predpisy EÚ o nakladaní s odpadom vykonávali v plnej miere, výsledkom by boli ročné úspory vo výške 72 miliárd EUR, zvýšený obrat sektoru odpadového hospodárstva a recyklácie v EÚ o 42 miliárd EUR a vytvorenie 400 000 pracovných miest do roku 2020.

Ďalšie informácie:

Správu o výsledkoch skríningu nájdete na:

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Screening_report.pdf  (s farebnou tabuľkou výsledkov na str. 41)

Viac štúdií o problematike odpadu nájdete na:

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/index.htm   a

Eurostat – Centrum environmentálnych údajov o odpade:

http://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/overview 

Webová stránka Komisie o nakladaní s odpadom:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm