Operačný program Kvalita životného prostredia schválený EK
Dovoľujeme si Vás informovať, že Európska komisia (EK) schválila pre Slovensko Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) na programové obdobie 2014 - 2020

Dovoľujeme si Vás informovať, že Európska komisia (EK) schválila pre Slovensko Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) na programové obdobie 2014 - 2020.

OP KŽP predstavuje programový dokument SR pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu v programovom období 2014 – 2020 v oblasti udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

Slovensko môže v novom programovom období čerpať z Európskych štrukturálnych a investičných fondov 3,138 miliardy eur.

Keďže národné spolufinancovanie predstavuje približne 1,17 miliardy eur, bude operačný program predstavovať podporu celkovo vo výške viac ako 4,308 miliardy eur.

OP KŽP obsahuje 5 prioritných osí s rozdielnou výškou podpory aktivít podporovaných z Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja:

1.    udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry (1,441 mld eur z Kohézneho fondu),

2.    adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami (419,34 mil. eur z Kohézneho fondu),

3.    podpora riadenia rizík riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnenými zmenou klímy (260,9 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja),

4.    energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo (938,88 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja),

5.    technická pomoc (77 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja).

Každá prioritná os sa člení na jednotlivé investičné priority, pričom v prioritnej osi 1 je obsiahnutá investičná priorita v oblasti odpadového hospodárstva s názvom „Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek.“

Táto investičná priorita v sebe zahŕňa viacero aktivít súvisiacich s predchádzaním vzniku odpadov, podporou triedeného zberu odpadov, recykláciou nie nebezpečných a nebezpečných odpadov, ako aj vybudovaním jednotného monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve.

Finančnú pomoc z OP KŽP budú môcť žiadať subjekty verejného i súkromného sektora, t. j. obce, samosprávne kraje, orgány štátnej správy, združenia, neziskové organizácie, pôsobiace v oblastiach podpory operačného programu, taktiež fyzické a právnické osoby, oprávnené na podnikanie vo vymedzených oblastiach.

Doplňujúce informácie

S kompletným obsahom dokumentu OP KŽP sa môžete oboznámiť TU.