Označovanie obalov v Návrhu vyhlášky MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch
Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo dňa 3.12.2010 materiál č. 10494/2010-4

Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo dňa 3.12.2010 materiál č. 10494/2010-4.4, ktorým bol na medzirezortné pripomienkové konanie predložený „Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch“ a jej odôvodnenie. Najzávažnejší dopad by mala časť označovania obalov v § 4 návrhu vyhlášky a prílohy č. 6.  

Podľa § 5 ods. 1 zákona o obaloch, ak povinná osoba, ktorá uvádza na trh alebo do obehu obal alebo výrobok v obale, zabezpečí označenie obalu údajom o materiálovom zložení obalu, je povinná tak urobiť v súlade s osobitným predpisom, ktorým podľa odkazu pod čiarou je Rozhodnutie Komisie 97/129/ES, ktoré ustanovuje identifikačný systém pre obalový materiál v zmysle smernice EP a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov.

Návrh vyhlášky v § 4 duplicitne upravuje povinnosť podľa § 5 ods. 1 zákona o obaloch, pričom nad rámec zákonnej povinnosti ustanovuje povinnosť označenia obalu aj v súlade s prílohou č. 6 návrhu vyhlášky, pričom sa jedná najmä o požiadavku na označenie materiálu, z ktorého bol obal vyrobený – formou trojuholníkov. Takáto právna úprava by bola v rozpore s predpismi EU.