22. 11. 2013

POH Košického kraja vstúpi do platnosti od 29. 11. 2013

Vo Vestníku vlády SR bola dňa 14. 11. 2013 zverejnená VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Okresného úradu Košice č
Vo Vestníku vlády SR bola dňa 14. 11. 2013 zverejnená VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Okresného úradu Košice č. 1/2013 zo 14. 10. 2013, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011 – 2015. POH nadobúda účinnosť 29. 11. 2013. Od tohto termínu začína pre pôvodcov odpadu a obce plynúť lehota 4 mesiace pre vypracovanie ich programov odpadového hospodárstva.

V uplynulých dňoch boli tiež zverejnené záverečné stanoviská Programov odpadového hospodárstva Bratislavského a Trnavského kraja.

Zverejnenie záverečného stanoviska znamená, že bude nasledovať vydanie všeobecne záväznej vyhlášky, ktorou sa ustanovuje záväzná časť POH kraja vo Vestníku vlády SR. Od zverejnenia všeobecne záväznej vyhlášky vo Vestníku začne plynúť štvormesačné obdobie na vypracovanie POH pôvodcov odpadu a obcí.

O ďalšom vývoji a zmenách procesu schvaľovania POH krajov Vás budeme informovať.

SAMOSPRÁVNY KRAJ STAV
Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja a okresov Senica a Skalica na roky 2011- 2015 Záverečné stanovisko
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011- 2015 Platí od 29. 11. 2013
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011- 2015 Záverečné stanovisko
Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky 2011- 2015 Záverečné stanovisko 
Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011- 2015 Záverečné stanovisko
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011- 2015 Verejné prerokovanie
Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011- 2015 Platí od 15. 10. 2013
Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011- 2015 Záverečné stanovisko

Kompletné dokumenty EIA/SEA v listinnom vyhotovení (zámery, oznámenia, správy o hodnotení) a originály dokumentov (stanoviská dotknutých orgánov, rozsahy hodnotenia, rozhodnutia, záverečné stanoviská, zápisy z verejného prerokovania a iné) z procesu posudzovania vykonané a ukončené Ministerstvom životného prostredia SR nájdete TU.

Oprávnená organizácia ENVI - PAK ponúka svojim partnerom zapojeným do priamej podpory separovaného zberu pomoc – vypracujeme pre Vás Program odpadového hospodárstva v súlade so schváleným POH SR.

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk.