POH Žilinského, Prešovského a Banskobystrického kraja vstupujú do účinnosti
Vo Vestníku vlády SR boli dňa 31. 1. 2014 zverejnené záväzné vyhlášky Okresného úradu Žilina, Okresného úradu Prešov a Okresného úradu Banská Bystrica

Vo Vestníku vlády SR boli dňa 31. 1. 2014 zverejnené záväzné vyhlášky Okresného úradu Žilina, Okresného úradu Prešov a Okresného úradu Banská Bystrica. Zverejnením vyhlášok začína pre pôvodcov odpadu a obce plynúť lehota 4 mesiace pre vypracovanie ich programov odpadového hospodárstva.

Vyhlášky boli uverejnené vo Vestníku vlády SR, ako :

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Okresného úradu Žilina č. 1/2014 z 10. 1. 2014, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 – 2015. POH nadobúda účinnosť 15. 2. 2014. Od tohto termínu začína pre pôvodcov odpadu a obce plynúť lehota 4 mesiace pre vypracovanie ich programov odpadového hospodárstva.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Okresného úradu Prešov č. 399/2013/OSZP z 20. 12. 2013, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015. POH nadobúda účinnosť 1. 2. 2014. Od tohto termínu začína pre pôvodcov odpadu a obce plynúť lehota 4 mesiace pre vypracovanie ich programov odpadového hospodárstva.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Okresného úradu Banská Bystrica č. 1/2014 z 10. 1. 2014, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011 – 2015. POH nadobúda účinnosť 15. 2. 2014. Od tohto termínu začína pre pôvodcov odpadu a obce plynúť lehota 4 mesiace pre vypracovanie ich programov odpadového hospodárstva.

 

 

 

O ďalšom vývoji a zmenách procesu schvaľovania POH krajov Vás budeme informovať.

 

 Samosprávny kraj  Stav
Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja a okresov Senica a Skalica na roky 2011 – 2015  Záverečné stanovisko
 Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011 – 2015  Záverečné stanovisko
 Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011 – 2015  Platí od 29.11.2013
 Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky 2011 – 2015  Platí od 4.1.2014
 Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 – 2015  Platí od 15.2.2014
 Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015  Platí od 1.2.2014
 Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011 – 2015  Platí od 15.2.2014
 Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011 – 2015  Platí od 15.10.2013

 

 

Kompletné dokumenty EIA/SEA v listinnom vyhotovení (zámery, oznámenia, správy o hodnotení) a originály dokumentov (stanoviská dotknutých orgánov, rozsahy hodnotenia, rozhodnutia, záverečné stanoviská, zápisy z verejného prerokovania a iné) z procesu posudzovania vykonané a ukončené Ministerstvom životného prostredia SR nájdete TU.

 

Oprávnená organizácia ENVI - PAK ponúka svojim partnerom zapojeným do priamej podpory separovaného zberu pomoc – vypracujeme pre Vás Program odpadového hospodárstva v súlade so schváleným POH SR.