Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020
Dňa 14. októbra 2015 Vláda Slovenskej republiky schválila Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 (ďalej len „POH SR“)

Dňa 14. októbra 2015 Vláda Slovenskej republiky schválila Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 (ďalej len „POH SR“). Vychádza z vyhodnotenia predchádzajúceho programu na roky 2011 až 2015 a z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva SR.

POH SR určuje priority smerovania odpadového hospodárstva v SR a stanovuje viaceré ciele. Jedným z nich je odklon od skládkovania a smerovanie k triedeniu a recyklácii odpadov, ako aj zvýšenie recyklácie odpadu z domácností najmenej na 50 % do roku 2020. Na dosiahnutie tohto cieľa je podľa POH SR nevyhnutné zásadné zvýšenie úrovne triedeného zberu, predovšetkým papiera a lepenky, skla, plastov a kovov.

Pre plastové odpady má SR ambíciu do roku 2020 dosiahnuť 55 percent recyklácie, sklo by sa malo do roku 2020 recyklovať na 80 percent, papier a lepenka na 70 percent a kovy až na 90 percent. V záujme zníženia skládkovania biologicky rozložiteľných odpadov chce Ministerstvo životného prostredia podporovať projekty domáceho a komunitného kompostovania i projekty na budovanie bioplynových staníc.

 Schválené znenie POH SR si môžete prečítať TU.