Poďakovanie ministra ŽP za podporu legislatívneho zámeru
Spoločnosť ENVI-PAK obdržala 2. júla 2013 poďakovanie ministra životného prostredia za stanovisko k predloženému legislatívnemu zámeru zákona o odpadoch

Spoločnosť ENVI-PAK obdržala 2. júla 2013 poďakovanie ministra životného prostredia za stanovisko k predloženému legislatívnemu zámeru zákona o odpadoch. Minister Peter Žiga vyjadril potešenie, že oprávnená organizácia ENVI-PAK považuje predložený zámer za proeurópsky a proreformne orientovaný a že hodnotíme pozitívne zmeny, ktoré prináša, napríklad princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov, zrušenie Recyklačného fondu a tiež návrh riešenia financovania triedeného zberu v obciach. Minister sa poďakoval spoločnosti ENVI-PAK za aktívnu účasť na diskusiách k zákonu ako aj za pripomienky, ktoré sme predložili v rámci pripomienkového konania.