Podľa kontroly SIŽP ENVI-PAK splnil všetky povinnosti plnenia záväzných limitov za obdobie 1.1.2005 – 22.6.2006
V dňoch 24.5.2006-22.6.2006 prebiehala v našej spoločnosti ENVI-PAK hĺbková kontrola Slovenskej Inšpekcie Životného Prostredia

V dňoch 24.5.2006-22.6.2006 prebiehala v našej spoločnosti ENVI-PAK hĺbková kontrola Slovenskej Inšpekcie Životného Prostredia.

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie ustanovení o zbere a zhodnocovaní odpadov z obalov alebo ich recyklácie, registráciu, evidenciu v zmysle zákona č.529/2002 Z.z. o obaloch v znení neskorších predpisov, ktoré za svojich klientov ENVI-PAK, ako oprávnená organizácia zabezpečuje.

Slovenská inšpekcia životného prostredia vo svojom stanovisku konštatovala nasledovné:

„Na základe vyhodnotenia predloženej dokumentácie je možné konštatovať, že kontrolovaný subjekt deklaroval splnenie stanovenej povinnosti pre zmluvné povinné osoby zabezpečením plnenia záväzných limitov pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov podľa § 8 ods. 2 zák. č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z uvedeného vyplýva klientom oprávnenej organizácie možnosť aplikácie § 56 ods. 3 a 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch."

Z tohto výsledku je zrejmé, že všetky povinnosti klientov ENVI-PAK vyplývajúce zo zákona č.529/2002 Z.z. o obaloch, ktoré boli predmetom kontroly, sú splnené.

 

Uvedomujeme si, že v oblasti odpadového hospodárstva nastali v poslednom období rôzne zmeny. Spoločnosť ENVI-PAK je oprávnená organizácia s najdlhšou tradíciou v Slovenskej republike založená významnými spoločnosťami, pôsobiaca v Európskom systéme „Zelený bod“, čo zabezpečuje jej stabilitu aj v budúcnosti. Snahou spoločnosti ENVI-PAK je v čo najväčšej miere zlepšovať služby, ktoré poskytujeme a zostať pre Vás aj naďalej spoľahlivým partnerom.