Pomáhame formovať nový zákon o odpadoch
Spoločne so zástupcami z radov odbornej verejnosti sme sa 15. marca 2011 zúčastnili na prvom stretnutí pracovnej skupiny k príprave nového zákona o odpadoch a vykonávacích vyhlášok k zákonu o odpadoch

Spoločne so zástupcami z radov odbornej verejnosti sme sa 15. marca 2011 zúčastnili na prvom stretnutí pracovnej skupiny k príprave nového zákona o odpadoch a vykonávacích vyhlášok k zákonu o odpadoch. Stretnutie sa uskutočnilo na podnet ministra životného prostredia Józsefa Nagya.

Súčasťou tvorby nového zákona o odpadoch, ktorý by mal byť hotový do konca roka, je zapojenie širokého spektra verejnosti z radov priemyselného sektora, mimovládnych organizácii, dotknutých orgánov a občanov.

Predpoludňajšia časť stretnutia pracovnej skupiny bola tematicky zameraná na všeobecnú časť, ktorá zahŕňala predmet úpravy zákona, základné pojmy, batérie a akumulátory, elektrozariadenia a elektroodpad, vozidlá, komunálny odpad, nebezpečný odpad, biologicky rozložiteľný odpad a skládky odpadov. Popoludní sa diskutovalo o otázke Recyklačného fondu a o rozšírení zodpovednosti výrobcov v odpadovom hospodárstve. Dôležitou témou bolo aj ohlasovanie a evidencia odpadov, rovnako kontrola či priestupky v odpadovom hospodárstve.