Poslanci NRSR schválili baterkovú novelu zákona o odpadoch
28. 11. 2013 poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č

28. 11. 2013 poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov tzv. BATERKOVÁ NOVELA.

Účelom novely zákona je zabezpečiť úplnú a správnu transpozíciu smernice 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch do právneho poriadku Slovenskej republiky. Cieľom smernice je dosiahnutie efektívneho nakladania s použitými batériami a akumulátormi a minimalizácia negatívneho vplyvu batérií a akumulátorov na životné prostredie.

Novela zákona zavádza rozšírenú zodpovednosť výrobcov batérií a akumulátorov, čo znamená, že výrobcovia nesú všetky finančné náklady spojené so zberom, spracovaním a recykláciou všetkých zozbieraných použitých batérií a akumulátorov.

Ďalej zákon zavádza:

1.    Koniec povinnosti platiť príspevky do Recyklačného fondu. Povinnosť výrobcu batérií a akumulátorov platiť príspevok do Recyklačného fondu sa nevzťahuje na prenosné batérie a akumulátory, ktorých výrobca zabezpečí zber použitých prenosných batérií a akumulátorov v rozsahu ustanoveného limitu pre zber (§48c ods. 6).

2.    Limity zberu použitých prenosných batérií - v § 48c ods. 6, sa ustanovuje postupná nábehová krivka limitu pre zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a to nasledovne:

a) pre rok 2014 je limit pre zber 35 %,

b) pre rok 2015 je limit pre zber 40 %,

c) pre rok 2016 je limit pre zber 45 %.

3.    Kolektívne nakladanie s použitými batériami a akumulátormi, s presným vymedzením pravidiel vzniku kolektívnej organizácie, povinností kolektívnej organizácie ako aj pravidiel vzniku a zániku kolektívnej organizácie. Hlavnou úlohou kolektívnej organizácie bude zabezpečiť pre výrobcu, s ktorým má uzatvorenú zmluvu, splnenie limitu pre zber použitých prenosných batérií a akumulátorov.

Novela zákona o obaloch - kritériá podrobnejšie definujúce obal spolu s príkladmi k jednotlivým kritériám

V článku III baterkovej novely sa novelizuje i zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorými sa transponuje smernica Komisie 2013/2/EÚ zo 7. februára 2013, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 1 k smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov. Uvedenou prílohou sa preberajú do našej legislatívy kritériá podrobnejšie definujúce obal spolu s príkladmi k jednotlivým kritériám.

Táto novela zákona nadobúda účinnosť 1. januára 2014