14. 10. 2013

Posudzovanie programov OH obcí a pôvodcov odpadu v procese SEA

Dovoľujeme si Vás informovať o stanovisku Ministerstva životného prostredia (MŽP) na otázku, ktorá rieši problematiku posudzovania programov odpadového hospodárstva (POH) obcí a pôvodcov odpadov v procese SEA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) na základe novely zákona o odpadoch č

Dovoľujeme si Vás informovať o stanovisku Ministerstva životného prostredia (MŽP) na otázku, ktorá rieši problematiku posudzovania programov odpadového hospodárstva (POH) obcí a pôvodcov odpadov v procese SEA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) na základe novely zákona o odpadoch č. 343/2012 s účinnosťou od 1. 1. 2013.

Na základe stanoviska MŽP procesu strategického posudzovania podľa §4 ods. 1 zákona 24/2006 podliehajú tie programy odpadového hospodárstva, ktorých predmetom navrhovanej činnosti sú činnosti, ktoré majú významný vplyv na životné prostredie, alebo zasahujú svojou činnosťou do území patriacich do európskej sústavy chránených území, navrhovaných chránených vtáčích území alebo území európskeho významu (NATURA 2000). Medzi navrhovanými činnosťami, ktoré podliehajú posudzovaniu, môžu byť podľa prílohy č. 8 zákona 24/2006 napr. skládky odpadov; zariadenia na skladovanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.

V prípade záujmu si môžete celé stanovisko MŽP SR stiahnuť.

Doplňujúce informácie:

Oprávnená organizácia ENVI-PAK ponúka svojim partnerom zapojeným do priamej podpory separovaného zberu pomoc – vypracuje pre Vás Program odpadového hospodárstva v súlade so schváleným POH SR.

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle

02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk.