Povinnosti vyplývajúce zo zákona 359/2007 o prevencii a náprave environmentálnych škôd
V súvislosti s blížiacim sa dátumom účinnosti Čl. 1 §13 Zákona 359/2007 Z

paragrafV súvislosti s blížiacim sa dátumom účinnosti Čl. 1 §13 Zákona 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobúda účinnosť k 1.7.2012,  vyplývajú prevádzkovateľom pracovnej činnosti podľa §1 ods. 2:

a)    prevádzkovaním zariadení podliehajúcich integrovanému povoleniu podľa osobitného predpisu okrem zariadení alebo ich častí, ktoré sa používajú na výskum, vývoj a testovanie nových výrobkov a procesov,

b)    zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním odpadov s výnimkou aplikácie čistiarenského kalu do pôdy v súlade s osobitným predpisom, ktoré vyžadujú súhlas podľa osobitného predpisu alebo registráciu podľa osobitného predpisu,

c)    cezhraničným pohybom odpadov, ktorý vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu,

d)    vypúšťaním odpadových vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, ktoré vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu vrátane povolenia s tým spojených vodných stavieb,

e)    vypúšťaním znečisťujúcich látok do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo injektážou znečisťujúcich látok do podzemných vôd, ktoré vyžadujú povolenie podľa osobitného predpisu vrátane povolenia s tým spojených vodných stavieb,

f)    odberom vody a vzdúvaním vody, ktoré vyžadujú povolenie podľa osobitného predpisu vrátane povolenia s tým spojených vodných stavieb,

g)    výrobou, používaním, uskladňovaním, spracúvaním, plnením, uvoľňovaním do životného prostredia a vnútropodnikovou prepravou

  1. nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov podľa osobitného predpisu,
  2. prípravkov na ochranu rastlín vrátane ich uvádzania na trh podľa osobitného predpisu,
  3. biocídnych výrobkov vrátane ich uvádzania na trh podľa osobitného predpisu,

h)    prepravou nebezpečného alebo znečisťujúceho tovaru cestnou dopravou, železničnou dopravou, vnútrozemskou vodnou dopravou, námornou dopravou alebo leteckou dopravou podľa osobitných predpisov,

i)    prevádzkou veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia, stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, spaľovní odpadov alebo zariadení na spoluspaľovanie odpadov a ich zmien vyžadujúcich súhlas podľa osobitného predpisu,

j)    používaním geneticky modifikovaných organizmov v uzavretých priestoroch vrátane ich prepravy podľa osobitného predpisu,

k)    zámerným uvoľňovaním geneticky modifikovaných organizmov podľa osobitného predpisu.

.

§13 ZÁKONA Č. 359/2007 Z.Z. O PREVENCII A NÁPRAVE ENVIRONMENTÁLNYCH ŠKÔD:

(1) Prevádzkovateľ pracovnej činnosti podľa §1 ods. 2 je povinný zabezpečiť finančné krytie svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody, ktorá môže byť spôsobená jeho pracovnou činnosťou, a to nepretržite po celý čas prevádzkovania pracovnej činnosti.

(2) Výška finančného krytia musí zodpovedať výške predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť vrátane analýzy rizika a nákladov na nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody.

(3) Prevádzkovateľ je povinný najneskôr do 100 dní od povolenia pracovnej činnosti preukázať príslušného orgánu spôsob finančného krytia svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody a bezodkladne ho písomne informovať o všetkých jeho zmenách.

Povinnosťou podnikateľského subjektu je vypracovať vlastnú analýzu rizika a zabezpečiť finančné krytie, resp. preniesť toto riziko na poisťovňu cez poistenie environmentálnych škôd, okrem poistenia sa za finančné krytie považujú aj iné finančné nástroje ako napr.: banková záruka, ale podmienky tejto záruky sa musia dohodnúť s bankou.