8. Aké povinnosti bude mať výrobca opakovane použiteľných obalov (napr. tlakových fliaš) podľa nového zákona o odpadoch?
Návrh zákona o odpadoch definuje opakovane použiteľný obal ako obal určený na vykonanie najmenej dvoch ciest alebo obehov počas svojej životnosti, ktorý sa opakovane plní alebo opakovane použije na ten istý účel, na ktorý bol určený

Návrh zákona o odpadoch definuje opakovane použiteľný obal ako obal určený na vykonanie najmenej dvoch ciest alebo obehov počas svojej životnosti, ktorý sa opakovane plní alebo opakovane použije na ten istý účel, na ktorý bol určený. Takýto obal sa stane odpadom z obalov, ak sa už opakovane nepoužije, a to okamihom jeho vyradenia.

Opakovaným použitím sa chápe činnosť s použitým opakovane použiteľným obalom, pri ktorej sa takýto obal opakovane naplní alebo použije na ten istý účel, na ktorý bol pred prvým použitím určený, a to s využitím alebo bez využitia pomocných výrobkov prítomných na trhu, ktoré umožňujú opakované naplnenie alebo použitie obalu.

Odberom použitých opakovane použiteľných obalov je ich odber od spotrebiteľov alebo konečných užívateľov na území Slovenskej republiky na účely ich opakovaného použitia alebo vyradenia z procesu opakovaného používania.

Odber opakovane použiteľných obalov je v návrhu zákona o odpadoch súčasťou činností, ktoré sú definované ako nakladanie s obalmi.

Opakovane použiteľné obaly sa na účel plnenia povinností započítavajú do množstva obalov, ktoré výrobca obalov uviedol na trh alebo distribuoval len raz, a to v čase ich prvého použitia.

S opakovane použiteľným obalom, ktorý nie je spôsobilý na opakované použitie, je potrebné nakladať ako s odpadom.

Tlakové fľaše sa podľa súčasnej (a aj podľa novo pripravovanej) legislatívy v odpadovom hospodárstve považujú za obal. Výrobca sa môže rozhodnúť, či bude nakladať s tlakovými fľašami ako s opakovane použiteľným resp. jednorazovým obalom, pričom sa môže rozhodnúť aj o aplikácii systému zálohovania tohto druhu obalu.

A:     V prípade ak sa výrobca tlakových fliaš rozhodne, že bude uvádzať tlakové fľaše ako jednorazový obal vzťahujú sa na neho podľa návrhu nového zákona o odpadoch povinnosti výrobcu obalov a je povinný zabezpečiť:

a)    označenie obalu údajom o materiálovom zložení obalu, obal môže označiť aj údajom o spôsobe nakladania s ním, ak sa rozhodne obaly označiť,

b)    zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov pochádzajúcich z obalov, ktoré uviedol na trh alebo distribuoval, a to v plnom rozsahu, minimálne vo výške záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie,

c)    zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou oddelenie zbieraných zložiek komunálnych odpadov v plnom rozsahu, minimálne vo výške jeho zberového podielu.

Uvedením obalov na trh v Slovenskej republike je podľa návrhu nového zákona o odpadoch okamih, keď obal alebo tovar v obale prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu do etapy distribúcie alebo použitia.

Zberový podiel pre odpady z obalov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok je súčin celkového množstva vyzbieraných odpadov z obalov z komunálnych odpadov v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku a trhového podielu výrobcu obalov za predchádzajúci kalendárny rok.

B:    V prípade ak sa výrobca rozhodne, že bude uvádzať na trh tlakové fľaše ako opakovane použiteľný obal, vzťahujú sa podľa návrhu zákona o odpadoch na neho povinnosti špecifikované vyššie, ako k výrobcovi opakovateľne použiteľných obalov, a je povinný zabezpečiť:

a)    označenie obalu údajom o materiálovom zložení obalu, obal môže označiť aj údajom o spôsobe nakladania s ním, ak sa rozhodne obaly označiť,

b)    označenie obalu ako zálohovaný obal, ak uvádza na trh tovary v zálohovaných obaloch na nápoje okrem zálohových obalov, ktorých výška zálohu je 0 eur,

c)    aby označenie podľa písmena a) a b) bolo viditeľné a ľahko čitateľné, pričom musí byť primerane odolné aj po otvorení obalu,

d)    zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov pochádzajúcich z obalov, ktoré uviedol na trh alebo distribuoval, a to v plnom rozsahu, minimálne vo výške záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie,

e)    zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou oddelenie zbieraných zložiek komunálnych odpadov v plnom rozsahu, minimálne vo výške jeho zberového podielu.

Ak bude výrobca tlakových fliaš uvádzať svoj výrobok na trh ako zálohovaný obal, je podľa návrhu zákona povinný označovať obal ako zálohovaný obal, ak uvádza na trh tovary v zálohovaných obaloch na nápoje okrem zálohovaných obalov, ktorých výška zálohu je 0 eur.

Návrh zákona o odpadoch ukladá výrobcovi zálohovaných obalov nasledujúce povinnosti:

  • Ak výrobca obalov uvádza na trh tovary v zálohovaných obaloch, je povinný zálohovať obaly a dodržiavať ustanovenú výšku zálohu.
  • Ak výrobca obalov uvádza na trh tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, je povinný odoberať zálohované opakovane použiteľné obaly rovnakého druhu a rovnakého typu, ktoré uviedol na trh, bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na nákup tovaru a vrátiť záloh v plnej výške; to platí aj vtedy, ak prestane používať doteraz zálohovaný obal, a to po dobu najmenej šiestich mesiacov odo dňa zverejnenia oznamu.
  • Ak výrobca obalov uvádza na trh tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch predajom spotrebiteľovi v prevádzkarni, je povinný zabezpečiť odber obalov v tejto prevádzkarni po celý čas prevádzky a vhodným spôsobom informovať spotrebiteľa o výške zálohu pre jednotlivé druhy zálohovaných opakovane použiteľných obalov a o zmenách druhov zálohovaných opakovane použiteľných obalov. Vrátenie zálohu spotrebiteľovi sa pri vrátení zálohovaného obalu zaručuje a spotrebiteľ nie je pri vrátení zálohovaného obalu na nápoje povinný preukázať úhradu zálohu.
  • Ak výrobca obalov, ktorý uvádza na trh tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch inak ako predajom spotrebiteľovi, pripravuje zmenu druhu obalov týchto tovarov, je povinný informovať distribútorov obalov, ktorí distribuujú tovary v takýchto obaloch, o pripravovanej zmene druhu obalu najmenej tri mesiace pred vykonaním takejto zmeny.
  • Ak výrobca obalov, ktorý uvádza na trh tovary v zálohovaných obaloch, prestane používať doteraz zálohovaný obal, je povinný túto skutočnosť bezodkladne zverejniť vhodným spôsobom, najmä v médiách a oznamom priamo v predajni.
  • Výrobca obalov, ktorý uvádza na trh tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, je povinný zabezpečiť opakované použitie odobratých obalov, ak sú spôsobilé na ďalšie opakované použitie.

V prípade ďalších otázok k danej téme nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk a radi Vám odpovieme.

Stanovisko spoločnosti ENVI-PAK, a. s. nemá charakter právne záväzného stanoviska.