04. 12. 2013

Pre zvýšenie množstva vyseparovaného odpadu je potrebná nová legislatíva.

 Na konferencii Samospráva a separovaný zber 2012 to potvrdili účastníci z viac než 200 slovenských miest a obcíAktuálny vývoj v oblasti odpadovej legislatívy, výsledky separovaného zberu odpadov na Slovensku a budovanie a prevádzka zberných dvorov boli ústrednými témami 3

 Na konferencii Samospráva a separovaný zber 2012 to potvrdili účastníci z viac než 200 slovenských miest a obcí

logo_samosprava-a-separovany-zber_smallAktuálny vývoj v oblasti odpadovej legislatívy, výsledky separovaného zberu odpadov na Slovensku a budovanie a prevádzka zberných dvorov boli ústrednými témami 3. ročníka konferencie Samospráva a separovaný zber.

Legislatíva – Novela zákona o odpadoch

13. júla 2012 Ministerstvo životného prostredia publikovalo návrh nového zákona o odpadoch. Cieľom návrhu bolo komplexne reformovať pohľad na odpad na Slovensku a vyriešiť pálčivé problémy spôsobené nesprávnou, nedostatočnou alebo absentujúcou transpozíciou európskych smerníc. Nakoľko však predložený návrh zákona nesplnil tieto očakávania a vyvolal obrovské množstvo pripomienok, medzirezortné pripomienkové konanie vyvrcholilo stiahnutím návrhu z legislatívneho procesu.

Situáciu vyvolanú konaniami Európskej komisie a hroziacou pokutou muselo ministerstvo riešiť predložením „technickej“ novely súčasného zákona.

Technickú novelu zákona o odpadoch 10.októbra 2012 schválila vláda Slovenskej republiky a v najbližších dňoch by mala o nej rozhodovať Národná rada Slovenskej republiky. I keď je novela zákona len technickou transpozíciou, obsahuje 135 novelizačných bodov, ktoré budú mať významný dopad na obce a mestá.

„Najvýznamnejším dopadom je predovšetkým zavedenie hierarchie nakladania s odpadom, povinnosť zaviesť a zabezpečiť vykonávanie separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu vrátane kuchynského odpadu, ako i zavedenie zodpovednosti pôvodcu odpadu za finálne zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu,“ uviedla vo svojej prezentácii Ing. Elena Bodíková PhD., riaditeľka centra odpadového hospodárstva a bazilejského dohovoru Slovenskej agentúry životného prostredia.

Účastníci konferencie sa v diskusii zhodli, že i keď novela zákona vyrieši základný problém a Európska komisia ukončí konania voči Slovenskej republike, tak pre budúcnosť separovaného zberu je potrebná komplexná reforma legislatívy a prípravy nového zákona o odpadoch, prípadne rozdelenie tejto problematiky do viacerých čiastkových zákonov podobne, ako upravuje oblasť odpadov komunitárne právo.

„Na to, aby sa zlepšilo fungovanie separovaného zberu na Slovensku, je potrebné predovšetkým legislatívne upraviť princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov tak, aby sa financovanie separovaného zberu upriamilo na miesta, kde odpad od občanov vzniká,“ uviedol v prezentácii Ing. Štefan Mikuš, dlhoročný riaditeľ Ekosu Stará Ľubovňa, ktorý sa zaslúžil o rozvoj separovaného zberu v tomto regióne.

Druhým dôležitým problémom, ktorý musí nová legislatíva vyriešiť, je preukazovanie množstva vyzbieraného a zhodnoteného odpadu. „Tento systém musí byť nastavený tak, aby nemohlo prichádzať k akýmkoľvek pochybnostiam o pravdivosti vykázaných údajov a nebolo možné spochybniť celkové množstvá vyzbieraných odpadov na Slovensku odovzdaných na zhodnotenie,“ dodala Hana Nováková MBA, predsedníčka predstavenstva oprávnenej organizácie ENVI-PAK.

Prevádzka separovaného zberu odpadov a zberných dvorov

V druhej časti konferencie sa účastníci konferencie oboznámili so skúsenosťami s prevádzkou systémov separovaného zberu a zberných dvorov v Dubnici nad Váhom, Košeci, ale i Ostrave.

„Zberné dvory sú dôležitou súčasťou komplexného systému nakladania s odpadom, ale treba si uvedomiť, že nie sú riešením pre každú obec. V prípade malých obcí je lepším riešením vytvorenie centrálneho zberného dvora v jednej z nich s tým, že ostatné obce sú pokryté mobilnými zbermi vybraných komodít,“ zhrnul výsledky druhého bloku konferencie Roman Vandák, riaditeľ komoditného oddelenia ENVI-PAK.

Na konferencii prebehol už tretí ročník vyhodnotenia a odmeňovania najlepšie separujúcich miest a obcí.

Konferencia sa konala pod záštitou prezidenta Únie miest Slovenska a primátora mesta Prešov JUDr. Pavla Hagyariho. Partnermi konferencie boli Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie, Slovenské združenie pre značkové výrobky, Únia potravinárov Slovenska, Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Slovenské združenie výrobcov piva a sladu.

Mediálnym partnerom konferencie boli najväčší slovenský informačný portál o dianí v Európskej únii euractiv.sk a odpady-portal.sk.