6. Prečo je model „rozšírenej zodpovednosti výrobcov“ pre výrobcov výhodný?
Model rozšírenej zodpovednosti výrobcov prináša výrobcom viacero výhod. Jednou z nich je zvýšenie transparentnosti v triedenom zbere odpadu

Model rozšírenej zodpovednosti výrobcov prináša výrobcom viacero výhod. Jednou z nich je zvýšenie transparentnosti v triedenom zbere odpadu. Práve sprehľadnenie celého systému možno považovať za prvý krok smerujúci k zlepšeniu zberu a nakladania s odpadom.

Nevyhnutným predpokladom pre transparentnosť vzťahov nakladania s odpadom je zavedenie informačného systému, čím sa výrobcom a dovozcom zníži administratívna záťaž. K jej odbúraniu prispeje aj zrušenie Recyklačného fondu, vďaka čomu bude dvojité vykazovanie vytriedeného a zhodnoteného odpadu minulosťou.

Systém taktiež umožní výrobcom prostredníctvom auditu kontrolovať efektivitu organizácie zodpovednosti výrobcu, s ktorou bude konkrétny výrobca spolupracovať. Zavedením nového systému bude mať výrobca priamy dosah na efektivitu využitia financií investovaných do spätného zberu odpadu vznikajúceho z jeho činnosti.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov je najefektívnejším a aj finančne optimálnym riešením ako plniť limity zberu a zhodnocovania odpadov z obalov.

V prípade ďalších otázok k danej téme nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk a radi Vám odpovieme.

Stanovisko spoločnosti ENVI-PAK, a. s. nemá charakter právne záväzného stanoviska.