Predbežné stanovisko SR k návrhu smernice o nakladaní s odpadom
Dňa 30. 7. 2014 predložilo MŽP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania predbežné stanovisko k Návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade, smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov, smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení

Dňa 30. 7. 2014 predložilo MŽP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania predbežné stanovisko k Návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade, smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov, smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení.

Zmeny v smernici 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov prinesú nové limity pre opätovné použitie a recykláciu odpadu z obalov.

Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY je reakciou na právny záväzok EK preskúmať ciele v oblasti odpadového hospodárstva uvedené v troch smerniciach: v smernici 2008/98/ES o odpade, smernici 1999/31/ES o skládkach odpadov a v smernici 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov. V návrhu sa uvedená situácia rieši v súlade s cieľmi Plánu pre Európu efektívne využívajúcu zdroje a siedmeho environmentálneho akčného plánu vrátane celkovej realizácie hierarchie odpadového hospodárstva vo všetkých členských štátoch, zníženia tvorby odpadu v absolútnych hodnotách, ako aj v prepočte na obyvateľa, vypracovania komplexnej stratégie boja proti zbytočnému vytváraniu potravinového odpadu, zabezpečenia vysokej kvality recyklácie a využívania recyklovaného odpadu ako významného a osvedčeného zdroja surovín pre Úniu, obmedzenia energetického zhodnocovania na nerecyklovateľné materiály a obmedzenia skládkovania na nezhodnotiteľný odpad. Návrh zároveň prispieva k vykonávaniu iniciatívy EÚ v oblasti surovín.

Hlavnými zmenami v návrhu oproti platnej legislatíve sú:

-    zosúladenie vymedzenia pojmov a odstránenie zastaraných právnych požiadaviek,

-    zjednodušenie a zefektívnenie povinností týkajúcich sa podávania správ,

-    zavedenie systému včasného varovania na účely monitorovania plnenia cieľov v oblasti recyklácie,

-    zavedenie minimálnych prevádzkových podmienok pre rozšírenú zodpovednosť výrobcu,

-    zvýšenie náročnosti cieľa v oblasti prípravy na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu na 70 % do roku 2030,

-    zvýšenie náročnosti cieľov v oblasti opätovného použitia a recyklácie odpadu z obalov,

-    obmedzenie skládkovania iného ako zvyškového komunálneho odpadu do roku 2030,

-    zosúladenie delegovaných a vykonávacích aktov s článkami 290 a 291 ZFEÚ.

Z hľadiska problematiky odpadu z obalov dochádza k výraznej zmene v článku 6 smernice 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, ktorý nesie nový názov: Príprava na opätovné použitie, recyklácia a zhodnotenie. V tomto článku sa v odseku 1 dopĺňajú písmená f) až k) ktoré špecifikujú nové limity pre opätovné použitie a recykláciu odpadu z obalov, a to:

f) do konca roka 2020 sa pripraví na opätovné použitie a zrecykluje sa aspoň 60 % hmotnosti všetkého odpadu z obalov;

g) v prípade týchto špecifických materiálov obsiahnutých v odpade z obalov sa do konca roka 2020 dosiahnu nasledujúce minimálne ciele týkajúce sa prípravy na opätovné použitie a recyklácie:

i) 45 % v prípade plastov;

ii) 50 % v prípade dreva;

iii) 70 % v prípade železných kovov;

iv) 70 % v prípade hliníka;

v) 70 % v prípade skla;

vi) 85 % v prípade papiera a lepenky;

h) do konca roka 2025 sa pripraví na opätovné použitie a zrecykluje sa aspoň 70 % hmotnosti všetkého odpadu z obalov;

i) v prípade týchto špecifických materiálov obsiahnutých v odpade z obalov sa do konca roka 2025 dosiahnu nasledujúce minimálne ciele týkajúce sa prípravy na opätovné použitie a recyklácie:

i) 60 % v prípade plastov;

ii) 65 % v prípade dreva;

iii) 80 % v prípade železných kovov;

iv) 80 % v prípade hliníka;

v) 80 % v prípade skla;

vi) 90 % v prípade papiera a lepenky;

j) do konca roka 2030 sa pripraví na opätovné použitie a zrecykluje sa aspoň 80 % hmotnosti všetkého odpadu z obalov;

k) v prípade týchto špecifických materiálov obsiahnutých v odpade z obalov sa do konca roka 2030 dosiahnu nasledujúce minimálne ciele týkajúce sa prípravy na opätovné použitie a recyklácie:

i) 80 % v prípade dreva;

ii) 90 % v prípade železných kovov;

iii) 90 % v prípade hliníka;

iv) 90 % v prípade skla.

Vo všeobecnosti Slovenská republika zastáva zdržanlivé stanovisko k návrhu predmetnej smernice. Návrh smernice považuje SR za veľmi ambiciózny a v mnohých návrhoch za zaťažujúci jednotlivé členské štáty (ďalej aj ako ČŠ). SR má vážne výhrady k nasledovným návrhom:

•    navrhované ciele miery recyklácie v jednotlivých komoditách odpadov sú veľmi ambiciózne a nezohľadňujú aktuálnu situáciu v odpadovom hospodárstve jednotlivých ČŠ. Pre mnohé ČŠ sú navrhované ciele a termíny ich dosiahnutia nesplniteľné,

•    negatívny postoj má Slovenská republika k delegovaným aktom, ktoré SR považuje za veľmi silnú kompetenciu pre Komisiu, preto SR navrhuje režim prijímania všeobecne záväzných nelegislatívnych aktov riešiť režimom implementovaných aktov,

•    v zmenách textu smerníc 2008/98/ES, 94/62/ES a 199/31/ES sa zavádza „Systém včasného varovania“. V prípadoch, kedy existuje riziko nesplnenia daných cieľov, musí ČŠ do šiestich mesiacov od uverejnenia príslušnej správy Komisie predložiť plán na dosiahnutie súladu. Vzhľadom na proces vypracovania takéhoto plánu v SR je lehota 6 mesiacov nedostatočná a SR navrhuje minimálnu lehotu pre vypracovanie plánu 12 mesiacov,

•    v rámci režimu podávania správ sa k údajom oznamovaným členskými štátmi musí pripojiť správa o kontrole kvality a údaje musia byť overené nezávislou treťou stranou. Nie sú definované pravidlá pre kontrolu kvality a podmienka overenia treťou nezávislou stranou vzbudzuje pocit nedôvery Komisie voči jednotlivým členským štátom. Inštitút tretej strany a proces overovania predlžuje proces vypracovania správy a predstavuje administratívnu záťaž.

V rámci medzirezortného pripomienkového konania je možné uplatniť pripomienky.

Ukončenie medzirezortného pripomienkového konania je 5. 8. 2014.

Dôvod skráteného konania: predloženie uvedeného materiálu do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti do 4 týždňov po obdržaní slovenskej verzie návrhu legislatívneho aktu.

Predbežné stanovisko k Návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY si v plnom znení môžete prevziať TU.

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk.