Preukazovanie požiadania o zápis do Registra povinných osôb podľa § 9 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch
Dňa 5. mája 2010 zverejnilo Ministerstvo životného prostredia SR na svojej internetovej stránke http://www

Dňa 5. mája 2010 zverejnilo Ministerstvo životného prostredia SR na svojej internetovej stránke http://www.enviro.gov.sk/servlets/page/868?c_id=2020 usmernenie týkajúce sa preukazovania požiadania o zápis do Registra povinných osôb podľa § 9 ods. 1 zákona č. 119/2010 Z.z. Toto usmernenie Vám prinášame v kompletnom znení:

„Dňom 01. 05. 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Podľa § 9 ods. 1 zákona je povinná osoba povinná požiadať ministerstvo o zápis do registra, ktorý je podľa § 9 ods. 2 zákona verejne prístupný na internetovej stránke ministerstva. Ak žiadosť o zápis do registra obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti, ministerstvo zapíše povinnú osobu do registra, pričom potvrdenie o zápise do registra ministerstvo povinnej osobe zašle do 30 dní od zápisu.

Z uvedeného vyplýva, že dokladovaním splnenia povinnosti požiadať o zápis do registra podľa § 9 ods. 1 zákona je zverejnenie povinnej osoby vo verejne prístupnom registri „Informačný systém pre evidenciu obalov a odpadov z obalov – Program Ministerstva životného prostredia SR“, ktorý je dostupný na stránke poverenej organizácie Ministerstva životného prostredia SR Slovenskej agentúry životného prostredia na adrese http://obaly.sazp.sk/ a tiež na internetovej stránke ministerstva www.enviro.gov.sk v časti „Odpady a obaly Obaly Linky“.“