Prievidžania budú separovať odpad so ZELENÝM BODOM...
Prievidza a ENVI-PAK spúšťajú osvetovú kampaň zameranú na podporu a propagáciu separovaného zberu odpadu v meste

Prievidza a ENVI-PAK spúšťajú osvetovú kampaň zameranú na podporu a propagáciu separovaného zberu odpadu v meste.

Prievidza 6. marca 2008 - Mesto Prievidza v spolupráci s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK, prevádzkovateľom systému ZELENÉHO BODU na Slovensku a zberovou spoločnosťou TEZAS., pripravili pri príležitosti rozšírenia infraštruktúry systému separovaného zberu komunálneho odpadu v meste výnimočnú osvetovú kampaň. Hlavným cieľom propagačného projektu je zvýšiť povedomie a informovanosť obyvateľov o tom prečo je separovať odpad užitočné a ako správne separovať odpad. Ďalšími cieľmi projektu je zvýšiť počet občanov, ktorí aktívne odpad triedia a čím sa zvýši množstvo vyseparovaného materiálu a zníži objem odpadu, ktorý končí na skládke alebo v prírode.

motivacny_plagat.jpg

Informačná kampaň vytvorená a financovaná oprávnenou organizáciou ENVI-PAK, prevádzkovateľom systému ZELENÉHO BODU na Slovensku, má za cieľ ukázať obyvateľom, že sa triedenia odpadu má zmysel a že úžitok z tejto činnosti majú všetci občania v každodennom živote.

Osvetová kampaň sa skladá z takmer 800 veľkoplošných nálepiek umiestnených na kontajneroch určených na zber vyseparovaných komodít (papier, sklo, plasty, kovové obaly a nápojové kartóny). Cieľom nálepiek je upútať pozornosť občanov a uľahčiť im orientáciu. 1300 plagátov určených do spoločných priestorov bytových domov s návodom ako separovať poskytne dostatok informácií o tom čo kam patrí. 250 plagátov s informáciami čo vzniká z vytriedeného materiálu poslúži ako inšpirácia a dôkaz toho, že triediť odpad je užitočné. Každá domácnosť v Prievidzi dostala alebo v najbližšej dobe dostane do schránky leták, ktorý sprostredkuje informácie o tom ako triediť odpad priamo v domácnostiach. Na distribúciu je pripravených 18 000 kusov. Na peknom farebnom letáku nájdu občania všetky potrebné informácie o tom, ako v meste funguje zber separovaného odpadu aký odpad kam patrí, kde nájdu zberný dvor, ako i telefónne číslo ZELENEJ LINKY, na ktorej sa môžu o problematike odpadov v meste poradiť.

Spolupráca medzi mestom Prievidza a ENVI-PAK v praxi ukazuje systém fungovania podpory separovaného zberu odpadov z obalov, tak ako ho poznáme zo zahraničia.

plagat_ako_separovat.jpg

„Systém separovaného zberu odpadov z obalov môže fungovať efektívne, len v prípade, ak sa doň zapojí dostatok domácností“, uvádza Hana Nováková, generálna riaditeľka ENVI-PAK. Podľa prieskumov verejnej mienky, vypracovaných pre ENVI-PAK, nie je obyvateľom Slovenska ľahostajné životné prostredie a majú záujem odpad separovať. Občania však ako najväčší problém vnímajú nedostatok informácií o tom ako správne separovať odpad a nedostatočnú infraštruktúru. „Respondenti uviedli, že nevedia akým spôsobom môžu odpad separovať a ak aj separujú, tak nemajú kde vytriedený odpad vhadzovať. Najčastejšou deklarovanou prekážkou je nedostatočne vytvorená infraštruktúra zberu resp. nedostatočný cyklus vyprázdňovania naplnených kontajnerov. ,“ dodáva Nováková a pokračuje:. „spolupráca nadviazaná medzi Prievidzou a ENVI-PAK má za cieľ minimalizovať v meste oba tieto problémy.“

Mesto Prievidza sa v spolupráci so zberovou spoločnosťou TEZAS postaralo o rozšírenie infraštruktúry separovaného zberu. ENVI-PAK pripravil informačnú kampaň a zároveň na základe zmluvy uzatvorenej medzi mestom a ENVI-PAK bude Prievidza štvrťročne dostávať finančný príspevok za vyseparované množstvo odpadov z obalov. „Tento príspevok sa mesto zaviazalo použiť na financovanie systému separovaného zberu,“ uviedol Ing. Ján Bodnár, primátor mesta.

Osvetová kampaň ako i pravidelné finančné prostriedky určené na podporu systému separovaného zberu pochádzajú z príspevkov priemyselných spoločností združených v oprávenenj organizácii ENVI-PAK. Slovenská ako i európska legislatíva predpisuje komerčným spoločnostiam (výrobcom, dovozcom, distribútorom) prísne limity recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov, ktoré sa neustále zvyšujú. „Komerčné spoločnosti, ktoré sú zodpovedné a uvedomujú si, že tieto neustále stúpajúce limity budú môcť splniť len s pomocou občanov, ktorí sa naučia separovať odpad, podporujú takéto projekty a samozrejme sme radi, že takýto projekt sa uskutočnil v meste, kde významne pôsobíme “ dodáva Jozef Mokrý, prokurista spoločnosti NESTLÉ Slovensko, ktorá je jedným zo zakladateľov ENVI-PAK.