Program odpadového hospodárstva pripravený do medzirezortného pripomienkového konania
11. novembra 2011 sa uskutočnilo verejné prerokovanie Programu odpadového hospodárstva SR (ďalej aj „POH“) na roky 2011 – 2015, ktorý už prešiel hodnotením posudzovania vplyvov na životné prostredie SEA (Strategic Environmental Assessement)

11. novembra 2011 sa uskutočnilo verejné prerokovanie Programu odpadového hospodárstva SR (ďalej aj „POH“) na roky 2011 – 2015, ktorý už prešiel hodnotením posudzovania vplyvov na životné prostredie SEA (Strategic Environmental Assessement). V najbližšom období bude znenie Programu odpadového hospodárstva predložené do medzirezortného pripomienkového konania.

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva do roku 2015 je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie, obmedzovanie využívania zdrojov a uplatňovanie novej hierarchie odpadového hospodárstva (čl. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc).

Strategickým cieľom odpadového hospodárstva SR je odklonenie odpadov od skládkovania, resp. znižovanie množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov. K tomu je potrebné zaviesť opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, znižovanie nebezpečných vlastností odpadov a na podporu opätovného použitia výrobkov (plány prevencie) a zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov vrátane energetického zhodnocovania odpadov.

Prijatie Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011-2015 bude znamenať, že v priebehu roku 2012 bude potrebné zosúladiť všetky POH nižšej úrovne s týmto strategickým dokumentom.

Po zapracovaní pripomienok vznesených v rámci medzirezortného pripomienkového konania a prípadnom odstránení rozporov bude dokument predložený Vláde Slovenskej republiky na schválenie. Prijatím uznesenia o jeho schválení sa dokument stane platným a záväzným.

Text POH SR s prílohami je zverejnený na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-slovenskej-republiky-na-roky-2011-2015