Program predchádzania vzniku odpadu SR v medzirezortnom pripomienkovom konaní
Dňa 6. 11. 2013 bol zverejnený návrh Programu predchádzania vzniku odpadu SR (ďalej PPVO)

Dňa 6. 11. 2013 bol zverejnený návrh Programu predchádzania vzniku odpadu SR (ďalej PPVO). Zverejnením návrhu začala, v rámci procesu medzirezortného pripomienkového konania, plynúť lehota 5 pracovných dní na predloženie pripomienok k materiálu.

Program predchádzania vzniku odpadu (PPVO) sa vypracováva na základe novely zákona o odpadoch č. 343/2012 Z.z., ktorá implementovala smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES a vstúpila do platnosti 1. 1. 2012.

PPVO sa vypracováva iba na národnej úrovni. Krajské PPVO a PPVO pôvodcov a obcí budú súčasťou ich programov odpadového hospodárstva (POH), ktoré sa vypracovávajú v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. V praxi to znemená, že POH obce, resp. pôvodcu odpadu musí byť zosúladené s PPVO SR!

Historicky prvý Program predchádzania vzniku odpadu SR sa vypracúva na roky 2014 – 2018.

Hlavným cieľom programu je posun od materiálového zhodnocovania, ako jedinej priority deklarovanej v programoch odpadového hospodárstva SR do roku 2010 k predchádzaniu vzniku odpadu.

Predchádzanie vzniku odpadu definuje § 2 ods. 27 novely zákona o odpadoch ako opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stanú odpadom, a ktoré znižujú:

a) množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov, alebo predĺženia životnosti výrobkov,

b) nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí

c) obsah škodlivých látok v materiáloch a vo výrobkoch.

V rámci medzirezortného pripomienkového konania je možné uplatniť pripomienky k predloženému materiálu do 12. 11. 2013.

Medzirezortné pripomienkové konanie je v skrátenom legislatívnom procese z dôvodu hrozby nesplnenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nedodržaním lehoty určenej na prebratie povinnosti smernice EP a Rady č. 2008/98/ES.

O ďalšom vývoji a zmenách Programu predchádzania vzniku odpadu SR Vás budeme informovať.

Program predchádzania vzniku odpadu SR si v plnom znení môžete prevziať TU.

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk.