Program predchádzania vzniku odpadu zverejnený
Vo vestníku Ministerstva životného prostredia SR č. 1/2014 bol zverejnený Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 – 2018, ktorý bol 18

Vo vestníku Ministerstva životného prostredia SR č. 1/2014 bol zverejnený Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 – 2018, ktorý bol 18. 12. 2013 schválený vládou SR. Hlavným cieľom programu je posun od materiálového zhodnocovania, ako jedinej priority deklarovanej v programoch odpadového hospodárstva SR do roku 2010, k predchádzaniu vzniku odpadu.

http://www.minzp.sk/files/vestniky/vestnik-2014-1.pdf