Rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva SR vo veci platnosti ochrannej známky ZELENÝ BOD
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV SR“) vydal dňa 21

logo%20upvÚrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV SR“) vydal dňa 21. decembra 2011 druhostupňové rozhodnutia vo veci návrhov na výmaz medzinárodných ochranných známok „ZELENÝ BOD“ č. 585713, č. 585714, č. 653449 a č. 653450 pre územie Slovenskej republiky.

ÚPV SR potvrdil, že medzinárodné ochranné známky „ZELENÝ BOD“ č. 585713, č. 585714, č. 653449 a č. 653450 spĺňajú zákonné podmienky na priznanie ochrany pre územie Slovenskej republiky stanovené zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. ÚPV SR svojimi rozhodnutiami potvrdil platnosť medzinárodných ochranných známok „ZELENÝ BOD“ č. 585713, č. 585714, č. 653449 a č. 653450 pre územie Slovenskej republiky v triedach 35, 39, 40 a 42.

Majiteľom medzinárodných ochranných známok č. 585713, č. 585714, č. 653449 a č. 653450 „ZELENÝ BOD“ je spoločnosť Der Grȕne Punkt Duales System Deutschland GmbH, Frankfurter Strasse 720-726, 511 45 Kȍln, Nemecko. Pre územie Slovenskej republiky boli k uvedeným medzinárodným ochranným známkam (na základe licenčnej zmluvy) poskytnuté práva na ich používanie spoločnosti ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35 858 010. Spoločnosti ENVI-PAK, a.s. boli súčasne udelené i dispozičné práva poskytovať na území Slovenskej republiky na základe písomnej zmluvy tretím osobám súhlas na ich používanie.

Ochranné známky „ZELENÝ BOD“ sú chránené pred neoprávneným používaním tretími osobami v zmysle platných právnych predpisov. Bez súhlasu ich majiteľa nesmú tretie osoby v obchodnom styku používať ochranné známky „ZELENÝ BOD“ a umiestňovať ochranné známky „ZELENÝ BOD“ na obaloch svojich výrobkov. Nedovoleným používaním a/alebo umiestňovaním ochranných známok „ZELENÝ BOD“ na obaloch výrobkov by daná osoba neoprávnene ťažila zo známosti a dobrého mena ochranných známok „ZELENÝ BOD“ a poskytovala spotrebiteľskej verejnosti nepravdivé informácie o tom, že participuje v systéme zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov „ZELENÝ BOD“ a vyznáva hodnoty systému „ZELENÝ BOD“. Výlučne majiteľ ochranných známok „ZELENÝ BOD“ alebo majiteľom ustanovená osoba je oprávnená udeľovať tretím osobám súhlas a určovať podmienky na používanie ochranných známok „ZELENÝ BOD“.

Popis jednotlivých tried, pre ktoré sú ochranné známky „ZELENÝ BOD“ platne registrované pre územie Slovenskej republiky:

Trieda 35:

Poradenstvo pre spotrebiteľa a podniky v otázkach súvisiacich so životným prostredím a odpadom, t.j. obmedzenie produkcie odpadov, zberu, prepravy, triedenia recyklovaných materiálov a eliminácie odpadu a surovín za účelom opätovného využitia, poradenstvo pre podniky produkujúce alebo využívajúce obaly a/alebo obalové materiály v triede 35;

Trieda 39:

Zber a doprava odpadu a surovín za účelom ich opätovného využitia pre tretie osoby v triede 39;

Trieda 40:

Spracovanie materiálov, recyklácia obalových materiálov, recyklácia odpadu a surovín za účelom opätovného využitia pre tretie osoby v triede 40;

Trieda 42:

Triedenie odpadu a surovín za účelom opätovného využitia, rovnako ako ich roztriedenie chemickou, fyzickou a/alebo biologickou cestou pre tretie osoby, poradenstvo v otázkach zameraných na životné prostredie a elimináciu odpadu, poradenstvo v oblasti rozvoja, výberu a použitia ekologických a úsporných obalov a obalových materiálov, ako aj ich označovania v triede 42.

 

Ochranné známky ZELENÝ BOD (medzinárodné ochranné známky č. 3951175, č. 298273 a č. 297960) sú zároveň registrované v registri Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT) – Úradu Európskej únie pre registráciu ochranných známok a vzorov v Alicante, v Španielsku. ÚHVT je agentúra Európskej únie zodpovedná za ochranné známky a vzory registrácie, ktoré sú platné vo všetkých 27 krajinách EÚ. Ochranné známky spoločenstva registrované v ÚHVT sú platné v Európskej únii ako celku (vo všetkých 27 členských štátoch). Nie je možné obmedziť geografický rozsah ochrany niektorých členských štátov.