SIŽP opätovne vykonala kontrolu v oprávnenej organizácii ENVI-PAK
Kontrola SIŽP potvrdila, že oprávnená organizácia ENVI-PAK splnila limity zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov pre všetkých svojich klientov aj v rokoch 2006 a 2007

Kontrola SIŽP potvrdila, že oprávnená organizácia ENVI-PAK splnila limity zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov pre všetkých svojich klientov aj v rokoch 2006 a 2007.

Slovenská inšpekcia životného prostredia už druhý krát preverila oprávnenú organizáciu ENVI-PAK, počas ktorej preskúmala plnenie povinností, ktoré jej vyplývajú zo zákona č. 529/2002 Z.z. o obaloch. Kontrola preverovala plnenie limitov pre klientov oprávnenej organizácie ENVI-PAK počas obdobia 1.1.2006 až 15.12.2008. Kontrola bola vykonaná na základe anonymného podania podnetu na Inšpektorát životného prostredia Bratislava zo dňa 25.6.2008.

Na základe výsledkov kontroly Slovenská inšpekcia životného prostredia zhodnotila, že ENVI-PAK splnil limity zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov pre roky 2006 a 2007 zo všetkých kontrolovaných komodít.

Spoločnosť ENVI-PAK zabezpečovala plnenie záväzných limitov recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov najmä prostredníctvom materiálovej recyklácie, a to zabezpečením recyklácie odpadov z obalov v zariadeniach nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky a tiež v zahraničí.

Záverom kontroly je plnenie všetkých povinností, ktoré oprávnenej organizácii ENVI-PAK plynú podľa ustanovenia § 8 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z.z. o obaloch.

ENVI-PAK bol preverený Slovenskou inšpekciou životného prostredia už po druhý krát. SIŽP spolu preverila ENVI-PAK za celkové obdobie 1.1.2005 – 15.12.2008. Obe kontroly potvrdili, že ENVI-PAK, ako najdlhšie pôsobiaca oprávnená organizácia na Slovensku, príkladne plní povinnosti pre všetkých svojich klientov.

Sme radi, že sa tým potvrdila kontinuita zodpovedného prístupu ku všetkým našim klientom, ktorým okrem zmluvného plnenia povinností plynúcich zo zákona o obaloch poskytujeme aj poradenstvo v problematike a legislatíve týkajúcej sa odpadov z obalov.