SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc
Úradný vestník Európskej únie (Official Journal) zverejnil dňa 22. 11. 2008 znenie novej smernice 2008/98/ES o odpade

Úradný vestník Európskej únie (Official Journal) zverejnil dňa 22. 11. 2008 znenie novej smernice 2008/98/ES o odpade. Smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Slovenské znenie smernice nájdete na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:SK:PDF

Smernica EP a Rady 2008/98/ES o odpade (ďalej len „smernica“) je revíziou doterajšej smernice o odpadoch (2006/12/ES). Zahŕňa v sebe ustanovenia smernice o nebezpečnom odpade (91/689/EHS) a osobitnú povinnosť zberu ustanovenú v smernici o odpadových olejoch (75/439/EHS). Tieto smernice sa týmto rušia s účinnosťou od 12. decembra 2010.

Záväzné ciele pre opätovné využitie a recykláciu odpadu

Smernica stanovuje ciele pre opätovné využitie a recykláciu odpadu tak, aby sa do roku 2020 zvýšila príprava na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako PAPIER, KOV, PLASTY a SKLO na úroveň najmenej 50% hmotnosti a najmenej 70% hmotnosti stavebného odpadu.

Programy odpadového hospodárstva a programy predchádzania vzniku odpadu

Členské štáty majú povinnosť vypracovať programy odpadového hospodárstva, kde sa zanalyzuje súčasný stav odpadového hospodárstva v príslušnom členskom štáte a uvedú sa opatrenia, ktoré sa majú prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recykláciu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu.

Zároveň smernica ukladá členským štátom povinnosť vypracovať do 12. decembra 2013 programy predchádzania vzniku odpadu, vrátane stanovenia cieľov predchádzania vzniku odpadu. Zámerom je prerušiť spojenie medzi hospodárskym rastom a environmentálnymi vplyvmi spojenými so vznikom odpadu.

Spaľovanie

V súvislosti s dramatickým nárastom produkcie odpadu v Európskej únii sa považuje za jeden z najdôležitejších cieľov smernice zníženie celkového objemu odpadov, ktorý sa zneškodňuje skládkovaním, resp. je zneškodňovaný spaľovaním. Podľa novej právnej úpravy sa spaľovanie považuje za „zhodnocovanie“ odpadov, avšak len v prípade, ak spĺňa ustanovené štandardy pokiaľ ide o energetickú efektívnosť spaľovacieho procesu.

 

Hierarchia odpadového hospodárstva

Smernica o odpade taktiež ustanovuje päťstupňovú hierarchiu nakladania s odpadom, ktorá má prispieť k zvýšeniu efektívnosti predchádzania vzniku odpadov a zníženiu objemu produkcie odpadov. Táto hierarchia uvádza poradie preferencií pre nakladanie s odpadmi: predchádzanie vzniku odpadov, príprava na opätovné použitie, recyklácia, iné zhodnocovanie a napokon zneškodnenie odpadov šetrné z hľadiska životného prostredia. Hierarchia odpadového hospodárstva je pre členské štáty záväzná a mala by byť uplatnená v právnych predpisoch a politikách.

Podľa smernice členské štáty zabezpečia, aby bol rozvoj právnych predpisov a politiky v oblasti odpadov plne transparentným procesom v duchu existujúcich vnútroštátnych pravidiel o konzultovaní a zapojení občanov a iných zúčastnených strán.

Stav konca odpadu

Zavedenie postupu na spresnenie, kedy odpad prestáva byť odpadom je jedným zo základných cieľov prijatia novej smernice o odpade. Cieľom je spresniť, kedy určitý odpad prestáva byť odpadom a to predovšetkým prostredníctvom ustanovenia kritérií stavu konca odpadu, ktoré poskytujú vysokú úroveň ochrany životného prostredia a majú prínos pre životné prostredie a hospodárstvo.

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou do 12. decembra 2010.