Schválená baterková novela a záverečné stanovisko POH Prešovského kraja na roky 2011- 2015
Dňa 28. 11. 2013 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č

Dňa 28. 11. 2013 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov tzv. BATERKOVÁ NOVELA.

Účelom novely zákona je zabezpečiť úplnú a správnu transpozíciu smernice 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch do právneho poriadku Slovenskej republiky. Cieľom smernice je dosiahnutie efektívneho nakladania s použitými batériami a akumulátormi a minimalizácia negatívneho vplyvu batérií a akumulátorov na životné prostredie.

Novela zákona zavádza rozšírenú zodpovednosť výrobcov batérií a akumulátorov, čo znamená, že výrobcovia nesú všetky finančné náklady spojené so zberom, spracovaním a recykláciou všetkých zozbieraných použitých batérií a akumulátorov.

Ďalej zákon zavádza:

1. Koniec povinnosti platiť príspevky do Recyklačného fondu. Povinnosť výrobcu batérií a akumulátorov platiť príspevok do Recyklačného fondu sa nevzťahuje na prenosné batérie a akumulátory, ktorých výrobca zabezpečí zber použitých prenosných batérií a akumulátorov v rozsahu ustanoveného limitu pre zber (§48c ods. 6).

2. Limity zberu použitých prenosných batérií - v § 48c ods. 6, sa ustanovuje postupná nábehová krivka limitu pre zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a to nasledovne:

a) pre rok 2014 je limit pre zber 35 %,

b) pre rok 2015 je limit pre zber 40 %,

c) pre rok 2016 je limit pre zber 45 %.

3. Kolektívne nakladanie s použitými batériami a akumulátormi, s presným vymedzením pravidiel vzniku kolektívnej organizácie, povinností kolektívnej organizácie ako aj pravidiel vzniku a zániku kolektívnej organizácie. Hlavnou úlohou kolektívnej organizácie bude zabezpečiť pre výrobcu, s ktorým má uzatvorenú zmluvu, splnenie limitu pre zber použitých prenosných batérií a akumulátorov.

 

Novela zákona o obaloch - kritériá podrobnejšie definujúce obal spolu s príkladmi k jednotlivým kritériám

V článku III baterkovej novely sa novelizuje i zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorými sa transponuje smernica Komisie 2013/2/EÚ zo 7. februára 2013, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 1 k smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov. Uvedenou prílohou sa preberajú do našej legislatívy kritériá podrobnejšie definujúce obal spolu s príkladmi k jednotlivým kritériám.

Táto novela zákona nadobúda účinnosť 1. januára 2014

Dnes 29. 11. 2013 bolo zverejnené záverečné stanovisko Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011- 2015.

Po zverejnení záverečného stanoviska bude nasledovať vydanie všeobecne záväznej vyhlášky, ktorou sa ustanovuje záväzná časť POH kraja vo Vestníku vlády SR. Od zverejnenia všeobecne záväznej vyhlášky vo Vestníku začne plynúť štvormesačné obdobie na vypracovanie POH pôvodcov a obcí.

O ďalšom vývoji a zmenách procesu schvaľovania POH krajov Vás budeme informovať.

 

SAMOSPRÁVNY KRAJ STAV
Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja a okresov Senica a Skalica na roky 2011- 2015 Záverečné stanovisko
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011- 2015 Platí od 29. 11. 2013
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011- 2015 Záverečné stanovisko
Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky 2011- 2015 Záverečné stanovisko
Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011- 2015 Záverečné stanovisko
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011- 2015 Záverečné stanovisko
Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011- 2015 Platí od 15.10.2013
Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011- 2015 Záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011-2015 nájdete TU.

 

Oprávnená organizácia ENVI - PAK ponúka svojim klientom pomoc – vypracujeme pre Vás Program odpadového hospodárstva v súlade so schváleným POH SR.

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk.