Schválené POH Bratislavského kraja, Senice a Skalice 2011-2015
Vo Vestníku vlády SR bola dňa 31. 3. 2014 zverejnená VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Okresného úradu Bratislava č

Vo Vestníku vlády SR bola dňa 31. 3. 2014 zverejnená VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Okresného úradu Bratislava č. 1/2014 zo 14. 3. 2014, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Bratislavského kraja a okresov Senica a Skalica na roky 2011 – 2015. POH nadobúda účinnosť 31. 3. 2014.

Od tohto termínu začína pre pôvodcov odpadu a obce z Bratislavského kraja plynúť lehota 4 mesiace pre vypracovanie ich programov odpadového hospodárstva.

Povinnosť vypracovať POH sa vzťahuje:

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má povinnosť vypracovať POH ten pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a produkuje ročne viac než 10 ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov.

Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program plní pre komunálne odpady, ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby (drobné stavebné odpady) obec, na ktorej území tieto odpady vznikajú. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program plní pre odpady vznikajúce pri servisných prácach, čistiacich prácach alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorého sa tieto práce vykonávajú.

Programy odpadového hospodárstva kraja sú už schválené vo všetkých krajoch SR.

Termíny vyhlásenia záväznej časti POH v jednotlivých krajoch:

POH Bratislavského kraja a okresov Senica a Skalica - platí od 31. 3. 2014

POH Košického kraja - platí od 29. 11. 2013

POH Trnavského kraja - platí od 7. 3. 2014

POH Trenčianskeho kraja - platí od 4. 1. 2014

POH Banskobystrického kraja - platí od 15. 2. 2014

POH Prešovského kraja - platí od 1. 2. 2014

POH Nitrianskeho kraja - platí od 15. 10. 2013

POH Žilinského kraja - platí od 15. 2. 2014

Kompletné dokumenty EIA/SEA v listinnom vyhotovení (zámery, oznámenia, správy o hodnotení) a originály dokumentov (stanoviská dotknutých orgánov, rozsahy hodnotenia, rozhodnutia, záverečné stanoviská, zápisy z verejného prerokovania a iné) z procesu posudzovania vykonané a ukončené Ministerstvom životného prostredia SR nájdete TU.

Oprávnená organizácia ENVI - PAK ponúka svojim partnerom zapojeným do priamej podpory separovaného zberu pomoc – vypracujeme pre Vás Program odpadového hospodárstva v súlade so schváleným POH SR.

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk.