Schválený operačný program Kvalita životného prostredia
Dňa 16. 4. 2014 vláda SR schválila Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP)

Dňa 16. 4. 2014 vláda SR schválila Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP).

OP KŽP predstavuje programový dokument SR pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu v programovom období 2014 – 2020 v oblasti udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

OP KŽP obsahuje 5 prioritných osí:

1.    udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry,

2.    adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami,

3.    podporu riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy,

4.    energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,

5.    technickú pomoc.

Každá prioritná os sa ďalej člení na jednotlivé investičné priority, pričom v prioritnej osi 1 je obsiahnutá investičná priorita v oblasti odpadového hospodárstva s názvom „Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie.“

Táto investičná priorita v sebe zahŕňa viacero aktivít súvisiacich s predchádzaním vzniku odpadov, podporou triedeného zberu odpadov, recykláciou nie nebezpečných a nebezpečných odpadov, ako aj vybudovaním jednotného monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve.

S kompletným obsahom dokumentu OP KŽP sa môžete oboznámiť TU.