Separovanie odpadu môže fungovať a rozvíjať sa napriek kríze
Hospodárska kríza má výrazný dopad i na odpadové hospodárstvo. Miestne samosprávy sa už od jesene minulého roka stretávajú s problémom – kam s vyseparovaným odpadom

Hospodárska kríza má výrazný dopad i na odpadové hospodárstvo. Miestne samosprávy sa už od jesene minulého roka stretávajú s problémom – kam s vyseparovaným odpadom. Zberové spoločnosti im odmietajú ďalej zabezpečovať separovaný zber, druhotné suroviny majú tak nízke ceny, že obchodovanie s nimi je takmer nemožné a náklady na zber, recykláciu a zhodnotenie neúmerne rastú. Napriek tomu, ak je správne a efektívne nastavený celý systém, je možné separovaný zber zavádzať a rozvíjať i v čase krízy.

Oprávnená organizácia ENVI-PAK spolu so zberovou spoločnosťou Sita SUEZ odštartovali na jar projekt zavedenia a podpory separovaného zberu odpadu v regióne Budča. Cieľom je zaviesť a prevádzkovať vyvážený a dlhodobo udržateľný systém separovaného zberu odpadu v samosprávach.

Pre obce Budča, Bacúrov, Dubové, Turová, Tŕnie, Ostrá Lúka a Železná Breznica boli zabezpečené a doplnené nádoby na separovaný zber – na sklo, papier a plasty a obyvatelia týchto obcí majú tak možnosť separovať odpad. Na to, aby obyvatelia boli motivovaní a vedeli prečo je separovanie odpadu dôležité ENVI-PAK zrealizoval vo všetkých obciach informačnú kampaň. Letáky vysvetľujúce na čo sa vyseparovaný odpad využíva i návod, ktorý odpad kam patrí, boli distribuované do všetkých domácností v týchto obciach. Na verejných miestach obcí boli umiestnené plagáty s návodom, ako správne separovať a plagáty informujúce o tom, prečo by sa mali do separovania občania zapojiť. Oprávnená organizácia ENVI-PAK obciam za prevádzkovanie separovaného zberu odpadu finančne prispieva. Finančný príspevok je tiež nastavený motivujúco. Čím viac sa obci podarí odpadu vyseparovať, tým vyšší príspevok od oprávnenej organizácie dostane. V prípade zodpovedného prístupu občanov k triedeniu odpadu bude výsledkom úplne beznákladový systém nakladania s odpadom z obalov.

Systém zapája do separovaného zberu všetky články reťazca, ktorých sa týka nakladanie s odpadom. Oprávnenú organizáciu, zastupujúcu priemysel, ktorý si uvedomuje svoju zodpovednosť a povinnosť postarať sa o zber, zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov po skončení životnosti svojich výrobkov. Zberovú spoločnosť, zabezpečujúcu zber a zhodnotenie odpadu a tiež obce, ktoré pre svojich občanov zabezpečia vhodné podmienky na triedenie odpadu. V neposlednom rade sú do systému zapojení obyvatelia, ktorí majú možnosť separovať odpad, znížiť množstvo komunálneho odpadu, ktorý bol doposiaľ skládkovaný a prispievajú tak k čistejšiemu životnému prostrediu. „Spojením všetkých článkov bol vytvorený systém, ktorého financovanie a prevádzka slúži ako príklad pre ostatné samosprávy a zberové spoločnosti na Slovensku. Systém, ktorý je prínosný pre všetky zúčastnené subjekty,“ uviedla Hana Nováková, Generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK.

Zberová spoločnosť Sita SUEZ bola založená vo Francúzsku v roku 1919, pôsobí vo viac ako 30 krajinách sveta a je európskym lídrom v oblasti nakladania s odpadmi. V obciach, ktoré sú do systému v regióne Budča zapojené, optimalizovala a doplnila infraštruktúru separovaného zberu odpadu, dohliadla na efektívne rozloženie nádob a doplnila nové kontajnery. Od 1. marca zabezpečuje v týchto obciach zvoz, dotriedenie a zhodnotenie separovaného odpadu. „Veríme, že takto nastavený systém napriek dlhšie trvajúcej kríze zmierni jej dopady na miestne samosprávy a navrhne možné riešenia, ktoré budú inšpirujúce i pre ďalšie obce, “ uviedol Roman Rabiňák, obchodný riaditeľ zberovej spoločnosti Sita SUEZ.

Obce si zavedením separovaného zberu odpadu splnili svoju zákonnú povinnosť, ktorá na Slovensku platí od 1.1.2010. „Sme radi, že vďaka 2 renomovaným partnerom so zahraničným know-how zabezpečíme našim občanom možnosť správať sa zodpovedne a priateľsky k životnému prostrediu. Zároveň nás veľmi teší, že práve naše obce sa stali súčasťou v zahraničí overeného modelu, ktorý je na Slovensku jedinečný. V neposlednom rade tým optimalizujeme odpadové hospodárstvo a náklady na jeho prevádzku a obyvatelia separovaním odpadu ušetria vlastné finančné prostriedky,“ vyjadril sa František Moravec, starosta obce Budča.