Už je jasné, kto bude financovať triedený zber na Slovensku. Spoločnosť ENVI - PAK získala najväčší podiel na trhu.
Viac ako po roku od schválenia nového zákona o odpadoch sú zmluvy o budúcich zmluvách (ZoBZ – podmienka vyplývajúca zo zákona o odpadoch na získanie autorizácie) s obcami a mestami uzatvorené, trh sa rozdelil a nový zákon o odpadoch vstupuje do ďalšej fázy – do praxe

Viac ako po roku od schválenia nového zákona o odpadoch sú zmluvy o budúcich zmluvách (ZoBZ – podmienka vyplývajúca zo zákona o odpadoch na získanie autorizácie) s obcami a mestami uzatvorené, trh sa rozdelil a nový zákon o odpadoch vstupuje do ďalšej fázy – do praxe. Spoločnosť ENVI - PAK podala 31. marca 2016 žiadosť o autorizáciu v súlade s novým zákonom o odpadoch, keď podpísala zmluvy o budúcej zmluve s 1 543 obcami a mestami, v ktorých žije 2 915 219 obyvateľov Slovenska. 

"Bolo to náročné obdobie, ktorého výsledkom je predloženie žiadosti o autorizáciu na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) Ministerstvu životného prostredia SR. Zodpovedne sme sa na túto úlohu pripravovali a veríme, že nám bude autorizácia udelená. Veríme, že sľub, ktorý sme dali mestám a obciam zapojeným do systému ENVI - PAK, že ich náklady na triedený zber uhradíme, nám vydanie autorizácie umožní dodržať," informovala generálna riaditeľka spoločnosti ENVI - PAK, Mgr. Hana Nováková, MBA.

Podpisovanie ZoBZ trvalo viac ako osem mesiacov a regionálni zástupcovia ENVI - PAK zastrešovali celé územie Slovenska. Víziou bolo uzatvoriť zmluvu s každou samosprávou, ktorá prejavila záujem o spoluprácu. Medzi rarity patrí uzatvorenie zmluvy s najmenšou obcou Slovenska – Príkra s 8 obyvateľmi a vrecovým systémom zberu, ako aj skutočnosť, že poslednú zmluvu podpísal ENVI - PAK s mestom Humenné iba pár hodín pred podaním žiadosti o autorizáciu.

Okrem vyššie uvedených samospráv pribudne do systému ENVI - PAK ešte ďalších 8 obcí, ktoré mu boli losovaním pridelené potom, ako neuzatvorili v stanovenom termíne ZoBZ.

 

 

Mapa pokrytia obcí a miest spoločnosťou ENVI - PAK

Mapa pokrytia ENVI - PAK  Rozdelenie trhu ENVI - PAK

 

Čo je úlohou organizácie zodpovednosti výrobcov?

Organizácia zodpovednosti výrobcov má podľa nového zákona o odpadoch zabezpečiť spolu s obcou/mestom a zberovou spoločnosťou systém triedeného zberu tak, aby bolo možné vyzbierať, dotriediť a recyklovať čo najväčšie množstvo komunálnych odpadov z papiera, skla, plastov a kovov. Nový je aj systém financovania triedeného zberu, ktorý má priniesť samosprávam úsporu v rozpočtoch tým, že výrobcovia prostredníctvom OZV prevezmú náklady na triedený zber. Čím viac odpadu mesto alebo obec vytriedi, tým menej nákladov bude mať s likvidáciou zmesového odpadu. Povinnosťou OZV je aj vzdelávať obyvateľstvo všetkých vekových kategórií prečo a ako odpad triediť.

Časová os autorizácie ENVI - PAK