Stali sme sa organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV)
Spoločnosť ENVI - PAK sa dnes stala organizáciou zodpovednosti výrobcov po tom, ako jej MŽP SR udelilo autorizáciu pre obaly a neobalové výrobky podľa § 89 ods

Spoločnosť ENVI - PAK sa dnes stala organizáciou zodpovednosti výrobcov po tom, ako jej MŽP SR udelilo autorizáciu pre obaly a neobalové výrobky podľa § 89 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch, číslo 79/2015 Z.z.

Na to, aby sa spoločnosť ENVI - PAK mohla stať organizáciou zodpovednosti výrobcov, ako to nový zákon o odpadoch stanovuje, musela podpísať zmluvy o budúcich zmluvách s dostatočným počtom miesta a obcí Slovenska. Čas na podpisy zmlúv zákon stanovil do 31. marca 2016. Zároveň bolo potrebné podať žiadosť o autorizáciu na činnosť OZV spolu so všetkými potrebnými dokladmi. ENVI - PAK tak spravil spolu s ďalšími 13 oprávnenými organizáciami, žiadateľmi o autorizáciu.

 

 

 

Spoločnosť ENVI - PAK tak bude hradiť triedený zber a zabezpečovať plnenie zákonných povinností, čím sa myslí zabezpečenie integrovaného triedeného zberu v mestách a obciach. Systém triedeného zberu komunálnych odpadov na území obce sa bude realizovať prostredníctvom farebne odlíšených zberných nádob, pričom ENVI - PAK zabezpečí odovzdanie vyzbieraných triedených zložiek zmluvným spracovateľom a bude priebežne vyhodnocovať prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov.

 

 

 

udelenie_autoriz%C3%A1cie_1

  

 

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) má podľa nového zákona o odpadoch zabezpečiť spolu s obcou/mestom a zberovou spoločnosťou systém triedeného zberu tak, aby bolo možné vyzbierať, dotriediť a recyklovať čo najväčšie množstvo komunálnych odpadov z papiera, skla, plastov a kovov. Nový je aj systém financovania triedeného zberu, ktorý má priniesť samosprávam úsporu v rozpočtoch tým, že výrobcovia prostredníctvom OZV prevezmú náklady na triedený zber. Čím viac odpadu mesto alebo obec vytriedi, tým menej nákladov bude mať s likvidáciou zmesového odpadu. Povinnosťou OZV je aj vzdelávať obyvateľstvo všetkých vekových kategórií prečo a ako odpad triediť.