Ukončené pripomienkové konanie návrhu programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 - 2018
Dňa 12. 11. 2013 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 - 2018 (ďalej PPVO), ktorú zverejnilo MŽP SR

Dňa 12. 11. 2013 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 - 2018 (ďalej PPVO), ktorú zverejnilo MŽP SR.

Oprávnená organizácia ENVI - PAK predložila dňa 12. 11. 2013 prostredníctvom portálu právnych predpisov k návrhu Programu predchádzania vzniku odpadov SR 1 zásadnú pripomienku, pričom celkovo bolo predložených 156 pripomienok, z toho 75 zásadných. Oprávnená organizácia ENVI - PAK vo svojej pripomienke poukázala najmä na problematiku zavedenia zálohovania jednorazových obalov, ktoré MŽP SR v PPVO navrhovalo ako jeden z ekonomických nástrojov predchádzania vzniku odpadov.

Zálohovanie obalov nie je, v prípade jednorazových obalov na nápoje, predchádzaním vzniku odpadov, ale alternatívnym systémom zberu odpadu. Zálohované obaly nie sú opätovne používané, ale po spotrebovaní výrobku – nápoja, sa stávajú odpadom a preto zálohovanie jednorazových obalov na nápoje nemá dopad na predchádzanie vzniku odpadov.

Zároveň spoločnosť navrhla viaceré opatrenia, ktoré reálne povedú k predchádzaniu vzniku odpadu. Veľmi prínosná by bola podpora dobrovoľných iniciatív a projektov priemyselných subjektov, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadov prostredníctvom legislatívnych, fiškálnych a marketingových nástrojov (napr. podpora a zvýhodnenie výrobcov a výrobkov uvádzaných na trh v obaloch na báze bio-polymérov a pod.)

Dovoľte nám poďakovať sa všetkým, ktorí sa spoločne s oprávnenou organizáciou ENVI - PAK podieľali na vytvorení a predložení odborných pripomienok. O ďalšom vývoji a zmenách Programu predchádzania vzniku odpadu SR Vás budeme informovať.

Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 - 2018 si v plnom znení môžete prevziať TU.

Rada Európskej únie vydala dňa 7. 11. 2013 návrh Smernice Európskeho parlamentu a rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov s cieľom znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek. V rámci predmetnej smernice sú plastové tašky považované za obaly.

Návrh si konkrétne kladie za cieľ znížiť spotrebu nákupných tašiek s hrúbkou menšou ako 50 mikrónov.

Všeobecným cieľom politickej iniciatívy EÚ týkajúcej sa plastových tašiek je obmedziť negatívne vplyvy na životné prostredie, podporiť predchádzanie vzniku odpadu a efektívnejšie využívať zdroje a zároveň pritom obmedziť negatívne sociálno-ekonomické vplyvy.

Cieľmi iniciatívy sú konkrétne:

•    obmedziť poškodzovanie životného prostredia spôsobené rastúcou spotrebou plastových tašiek z hľadiska ich odhadzovania a neudržateľného využívania zdrojov prostredníctvom zníženia množstva spotrebovaných plastových tašiek na jedno použitie na jedného obyvateľa do roku 2015,

•    riešiť spoločný a cezhraničný problém koordinovaným a koherentným spôsobom v celej EÚ.

Sprievodný dokument k návrhu obsahuje viaceré možnosti preventívnych opatrení, ktoré môže členský štát v rámci svojej vnútornej politiky uplatniť:

Možnosť 1 („základný scenár“) ponúka prístup založený na neprijatí nijakého opatrenia v rámci ktorého by sa zachoval súčasný stav.

Možnosť 2 („Dobrovoľný záväzok významného podielu maloobchodného sektora EÚ, že nebude poskytovať plastové tašky na jedno použitie“) znamená dobrovoľnú dohodu významného podielu maloobchodného sektora EÚ o zastavení poskytovania plastových tašiek na jedno použitie.

Možnosť 3 („Stanovenie preventívneho cieľa na úrovni EÚ týkajúceho sa plastových tašiek na jedno použitie v kombinácii s ekonomickými nástrojmi, ako aj možnosťou členských štátov zaviesť trhové obmedzenia odchylne od článku 18 smernice o obaloch“). Túto možnosť tvoria tri vzájomne sa podporujúce prvky: preventívny cieľ; opatrenie v oblasti tvorby cien a možnosť členských štátov zaviesť trhové obmedzenia odchylne od článku 18 smernice o obaloch.

Možnosť 4 („Zavedenie zákazu plastových tašiek na jedno použitie na úrovni EÚ“) znamená, že by sa zakázalo poskytovanie plastových tašiek na jedno použitie v rámci maloobchodu.

Po nadobudnutí právoplatnosti smernice, budú mať členské štáty prechodné obdobie jedného roka na zavedenie preventívnych opatrení na dosiahnutie zníženia spotreby ľahkých plastových tašiek.

Sprievodný dokument k návrhu novely si môžete stiahnuť TU.

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk