Usmernenia pre samosprávy k novému zákonu o odpadoch
V súvislosti s novým zákonom o odpadoch, ktorý nadobúda účinnosť 1

V súvislosti s novým zákonom o odpadoch, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016, vydalo Ministerstvo životného prostredia SR balíček oficiálnych usmernení pre samosprávy.

Ide o nasledujúce usmernenia:

Ministerstvo životného prostredia SR vydaním tohto usmernenia reaguje na § 135 ods. 15 nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, podľa ktorého je obec povinná svoje VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi uviesť do súladu s novým zákonom do 30. júna 2016.

 

Vo všeobecne záväznom nariadení obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je potrebné upraviť spôsob a lehotu zaplatenia poplatku za drobné stavebné odpady, pričom mechanizmus platenia poplatku v prípade množstvového zberu sa musí rozčleniť na zmesový komunálny odpad a na drobný stavebný odpad.

 

V súvislosti so sanáciou miest s nezákonne umiestneným odpadom v súlade so zákonom č. 17/2004 o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov rezort životného prostredia vydal usmernenie, podľa ktorého v prípade uloženia odpadov na skládku odpadov, ktoré pochádzajú zo sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom, sa odpad zaraďuje do položky 1 – „Inertný odpad, vytriedený stavebný odpad, zemina a kamenivo neobsahujúce nebezpečné látky, odpad zo sanácie skládok“, kde je stanovená sadzba 0,33 €.t-1.