04. 12. 2013

Už aj obyvatelia Rišňoviec zlepšujú svoje okolie separovaným zberom odpadu z obalov

RIŠNOVCE, 2. marca 2007 – Na začiatku decembra 2006 bol v Rišňovciach a Rumanovej, neďaleko Nitry, zavedený separovaný zber odpadu

RIŠNOVCE, 2. marca 2007 – Na začiatku decembra 2006 bol v Rišňovciach a Rumanovej, neďaleko Nitry, zavedený separovaný zber odpadu. Na konci minulého roka začali obyvatelia týchto obcí separovať PET obaly do špeciálnych zberných nádob. Za dva mesiace Rišňovčania vyseparovali už viac ako 1100 kg PET obalov.

 

Rišňovce sú len jednou z 538 obcí, v ktorých ENVI-PAK, prostredníctvom zberových spoločností, podporil zavedenie a zdokonalenie separovaného zberu odpadov. Spolu ENVI-PAK rozdelil v roku 2006 na podporu separovaného zberu odpadu obciam, prostredníctvom zberových spoločností, takmer 40 mil. Sk (1 330 000 EUR). Aj vďaka tejto aktivite sa zlepšilo prostredie pre život viac ako 700 tisícom obyvateľov Slovenska, ktorí obývajú tieto obce a mestá. Celková suma, ktorou od svojho vzniku v roku 2003 spoločnosť podporila separovaný zber, presahuje celkovú sumu 110 miliónov Sk (3,65 mil. EUR).

 

„ENVI-PAK prostredníctvom projektov zameraných na podporu separovaného zberu odpadov v obciach napĺňa jeho základné ciele, ktorými sú predovšetkým viac vytriedeného odpadu, ktorý je recyklovaný - využitý ako druhotná surovina a tým čistejšie obce a mestá“, hovorí Hana Nováková, generálna riaditeľka spoločnosti ENVI-PAK, a.s.

 

P2010026„Separovaný zber v Rišňovciach sme zaviedli tak, že do každého domu v obci naša zberová spoločnosť poskytla špeciálny žltý kontajner. Zavedenie tohto systému v oboch obciach stálo viac ako 700 tis. korún (23 200 EUR)“, hovorí Štefan Sklenár, riaditeľ spoločnosti ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., ktorá sa stará o odpad v Rišňovciach. „Tento systém sme mohli zaviesť aj vďaka príspevkom od ENVI-PAK, ktoré dostávame za vyseparovaný odpad“, dodáva Sklenár.

 

„Obyvatelia obce uvítali zavedenie separovaného zberu. Uvedomujú si, že vďaka triedeniu majú menej komunálneho odpadu a tým do budúcnosti ušetria za jeho likvidáciu“, dodáva Karol Laboš, starosta obce.

„Dlhodobá a cielená podpora obciam zo strany priemyslu prinesie separovanému zberu zlepšenie spokojnosti občanov s podmienkami na separáciu odpadu v obci: podľa reprezentatívneho prieskumu, uskutočneného pre ENVI-PAK, o podmienkach na separáciu uvádza iba polovica oslovených spokojnosť s podmienkami na separáciu,“ dodáva H. Nováková.