16. V čom bude spočívať povinný audit spoločnosti?
Podľa návrhu nového zákona o odpadoch bude organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej OZV) zo zákona povinná pravidelne vykonávať audit zastúpených výrobcov (tzn

Podľa návrhu nového zákona o odpadoch bude organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej OZV) zo zákona povinná pravidelne vykonávať audit zastúpených výrobcov (tzn. výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností kolektívnym spôsobom) s cieľom overenia správnosti údajov poskytnutých výrobcami vyhradeného výrobku zmluvnej organizácii zodpovednosti výrobcov.

Overenie správnosti údajov poskytnutých zastúpenými výrobcami bude OZV vykonávať pravidelne v rozsahu minimálne päť percent z počtu zastúpených výrobcov v priebehu troch rokov. Nedostatky zistené týmto overením bude OZV zo zákona povinná ohlasovať príslušnému koordinačnému centru a inšpekcii.

Právo kontrolovať bude mať však podľa návrhu nového zákona o odpadoch aj výrobca. Na základe návrhu zákona bude OZV povinná výrobcovi vybraného výrobku, s ktorým uzavrela zmluvu, umožniť na jeho náklady výkon kontroly efektivity ňou vynaložených prostriedkov, a to do 30 dní od dňa doručenia jeho písomnej žiadosti.

V prípade ďalších otázok k danej téme nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk a radi Vám odpovieme.

Stanovisko spoločnosti ENVI-PAK, a. s. nemá charakter právne záväzného stanoviska.