04. 12. 2013

Veľké upratovanie Slovenska

Ministerstvo životného prostredia SR spustilo program na odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu

Ministerstvo životného prostredia SR spustilo program na odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu. Názov programu je VEĽKÉ UPRATOVANIE SLOVENSKA a bude pod gesciou Environmentálneho fondu (ďalej len EF).

Na program bolo vyčlenených 10 miliónov EUR presunutých do Environmentálneho fondu z Recyklačného fondu. Cieľom tohto programu je odstrániť nelegálne skládky z miest a obcí, skôr ako začne fungovať nový systém odpadového hospodárstva, nastavený v novom zákone o odpadoch č. 79/2015 Z.z.

Základom pre získanie finančného príspevku je predloženie Žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu v rámci činnosti C4, Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom vrátane požadovaných príloh.

Elektronický formulár žiadosti pre rok 2015 je dostupný na webovom sídle EF www.envirofond.sk v sekcii Podpora/Dotácie/Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom. Žiadateľ o poskytnutie podpory z EF formou dotácie predkladá žiadosť v tlačenej aj v elektronickej podobe.

Termín na predloženie žiadostí o finančný príspevok je do 17. 7. 2015 a samosprávy musia stihnúť vyčistiť svoje územie do konca novembra.

Maximálna výška podpory pre žiadateľa je 100 tisíc EUR na jedno miesto, pričom štát bude financovať 95 % a obec zvyšných 5 % nákladov. Program bude spravovať Environmentálny fond. Podmienkou na pridelenie finančného príspevku je, že sa nelegálna skládka musí nachádzať v katastrálnom území žiadajúcej obce a existencia nelegálnej skládky musí byť potvrdená okresným úradom.

Pridelené finančné prostriedky bude môcť samospráva využiť na zber, odvoz a uloženie odpadu na legálnu skládku, prípadne jeho zlikvidovanie v spaľovni. Pokiaľ to bude možné a účelné, bude podporované aj vytriedenie využiteľného odpadu a úprava miesta do pôvodného stavu. V jednej žiadosti je možné riešiť sanáciu viacerých miest.

Bližšie informácie o podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok nájdu uchádzači TU.