Vláda schválila návrh zákona o odpadoch
Vláda Slovenskej republiky 17. 12. 2014 schválila návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vláda Slovenskej republiky 17. 12. 2014 schválila návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona, ktorý sa v polovici decembra vrátil z vnútrokomunitárneho pripomienkového konania v Bruseli, predložil na rokovanie vlády minister životného prostredia Peter Žiga. Cieľom nového zákona je úprava existujúcich a nastavenie nových pravidiel v odpadovom hospodárstve v súlade s osvedčenými štandardmi Európskej únie a ich premietnutie na komunálnu úroveň.

Vláda SR novým zákonom sleduje najmä zníženie množstva odpadov, ktoré sa zneškodňujú skládkovaním, úpravu a zameranosť na predchádzanie vzniku odpadu, minimalizáciu negatívnych vplyvov vzniku a nakladania s odpadom na životné prostredie a zdravie ľudí, zavedenie a uplatňovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov.