04. 12. 2013

Vyhlásenie výrobcov: nový zákon zlepší situáciu v zbere odpadov

Najväčší slovenskí výrobcovia a dovozcovia uvádzajúci na slovenský trh majoritné množstvá obalov a elektrospotrebičov, odmietajú tvrdenia podpredsedu strany Most-Híd Zsolta Simona o údajne nepriaznivých dopadoch zákona o odpadoch na zber odpadov

Najväčší slovenskí výrobcovia a dovozcovia uvádzajúci na slovenský trh majoritné množstvá obalov a elektrospotrebičov, odmietajú tvrdenia podpredsedu strany Most-Híd Zsolta Simona o údajne nepriaznivých dopadoch zákona o odpadoch na zber odpadov. Naopak, zavedenie princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov zásadne zvýši transparentnosť a významne zlepší situáciu v triedenom zbere odpadu ako aj v zbere elektroodpadu, čím prispeje k zlepšeniu životného prostredia. Výrobcovia a dovozcovia oceňujú proreformný návrh ministerstva životného prostredia, ktorý je plne v súlade s legislatívou Európskej únie a prakticky funguje už v mnohých členských krajinách.

Výrobcovia sa zaväzujú pokryť všetky obce zberom

Zavedenie princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov a prenesenie zodpovednosti za financovanie triedeného zberu a nakladania s odpadmi z výrobkov na výrobcov alebo nimi prevádzkované organizácie zodpovednosti výrobcov, povedie k vyjasneniu a sprehľadneniu vzťahov v zbere odpadu. Transparentné vzťahy, prehľadnosť a jasne určená zodpovednosť je prvým krokom k zlepšeniu zberu a nakladania s odpadom. Spolu so spravodlivými cieľmi zberu a recyklácie prispeje k postupnému znižovaniu množstva odpadu, ktorý dnes končí na skládkach. Výrobcovia sa v rámci rozšírenej zodpovednosti zaväzujú zabezpečiť triedený zber ako aj zber elektroodpadu vo všetkých slovenských obciach a mestách.

Z pohľadu výrobcov prináša návrh zákona o odpadoch jasné pravidlá v súlade so smernicami Európskej únie. Nevytvára špecifické „slovenské“ nástroje a riešenia, ako bolo doteraz v tejto oblasti zvykom, ale zlepšuje to, čo bolo nastavené dobre a pozitívne sa inšpiruje fungujúcimi systémami nakladania s odpadmi v rámci EÚ.

Zachovanie konkurenčného prostredia pomôže efektivite

Tvrdenia Z. Simona o hrozbe monopolu sú výmyslom. Naopak, návrh zákona počíta s konkurenčným prostredím medzi organizáciami zodpovednosti výrobcov vo vzťahu k výrobcom aj k obciam a financovaniu ich zberu. To bude vytvárať tlak na ich efektivitu a kvalitu poskytovaných služieb. Zákon preto správne odstraňuje centralizované riešenie (Recyklačný fond), ktoré dokázateľne odbúrava konkurenciu na všetkých úrovniach odpadového hospodárstva. Zrušením Recyklačného fondu sa tiež zruší dvojité vykazovanie vytriedeného a následne zhodnoteného odpadu. Zavedením informačného systému materiálového toku výrobkov a odpadov sa pre niekoľko tisíc výrobcov a dovozcov zníži administratívna náročnosť a zvýši prehľadnosť materiálového toku, čo prispeje k zlepšeniu podnikateľského prostredia.

Zákonom navrhované koordinačné centrá pre jednotlivé komodity majú plniť výhradne informačnú, evidenčnú a koordinačnú činnosť vo vzťahu k výrobcom, obciam a ministerstvu. Výrobcovia odmietajú akékoľvek úlohy koordinačných centier nad tento rozsah, nakoľko budú viesť k odbúraniu konkurencie a tým aj snáh o kontinuálne zefektívňovanie systému. V prípade elektroodpadu musia každému výrobcovi garantovať prístup k odpadu a budú dozerať, aby každý výrobca svoj odpad v plnej miere financoval a svoje náklady neprenášal na iných. V prípade triedeného zberu bude ich hlavnou úlohou zabezpečiť, aby sa zber zabezpečil aj v ekonomicky nezaujímavých oblastiach (lazy, malé obce a pod.).

Autorizácia zvýši transparentnosť

Navrhnutá spolupráca medzi obcami a systémami rozšírenej zodpovednosti výrobcov predstavuje v návrhu zákona transparentný systém, ktorý umožní výrobcom aj ministerstvu jednoducho kontrolovať plnenie zákonných povinností výrobcov a zároveň posudzovať efektivitu jednotlivých organizácií výrobcov. Ministerstvo prostredníctvom udeľovania autorizácií získa kontrolu a prehľad nad činnosťou týchto organizácií a umožní mu tak vyhodnotiť reálnu úspešnosť nimi deklarovaných aktivít. Autorizácia umožní, aby sa na financovaní zberu a recyklácie odpadu spravodlivo podieľali všetci výrobcovia, ktorí ho cez svoje výrobky uviedli na trh.

Proti návrhu zákona protestujú len spoločnosti, ktorým vyhovuje dnešný neprehľadný systém

Výrobcovia so znepokojením sledujú iniciatívy niektorých skupín zabrániť prijatiu reformného zákona o odpadoch. Iniciátorom takýchto aktivít sú subjekty, ktoré profitujú na súčasnom neprehľadnom systéme a ich jediným cieľom je zachovať ho čo najdlhšie. Neprehľadná evidencia a benevolentné pravidlá poškodzujú poctivých výrobcov a dovozcov a znevýhodňujú ich pred konkurenciou a na to následne doplácajú spotrebitelia. Súčasný systém je dlhodobo neudržateľný a ak sa nezmení, tak Slovenská republika nedokáže splniť požiadavky, ktoré na ňu kladú smernice EÚ a ktoré je povinná dlhodobo plniť.

triedeny%20zber 

Autormi tohto vyhlásenia sú organizácie zastupujúce najväčších výrobcov a dovozcov obalov a elektrospotrebičov, ktorých cieľom je vytvoriť na Slovensku korektný, efektívny a trvalo udržateľný systémy zberu odpadu:

ASEKOL SK, s.r.o., CECED Slovakia, EKOLAMP Slovakia - Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky, ELEKOS – Záujmové združenie výrobcov elektrozariadení, ENVIDOM - Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, ENVI-PAK, a.s., ETALUX – Združenie výrobcov a dodávateľov svetelnej techniky, Green Company, s. r. o.,Koordinačné centrum zberu elektroodpadu, SLICPEN, ZEO, s.r.o..