Vyhlášky k novému zákonu o odpadoch
Vyhláška, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov Predmetom vyhlášky je zoznam skupín, podskupín, druhov a poddruhov odpadov, ktoré slúžia na zaradenie odpadu, zoznam nebezpečných vlastností odpadov podľa Bazilejského dohovoru, zoznam skupín odpadov podliehajúcich režimu kontroly a zoznam škodlivých látok podľa Bazilejského dohovoru, ako aj postup na posúdenie nebezpečných vlastností odpadu a klasifikáciu odpadu ako nebezpečného odpadu

Vyhláška, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Predmetom vyhlášky je zoznam skupín, podskupín, druhov a poddruhov odpadov, ktoré slúžia na zaradenie odpadu, zoznam nebezpečných vlastností odpadov podľa Bazilejského dohovoru, zoznam skupín odpadov podliehajúcich režimu kontroly a zoznam škodlivých látok podľa Bazilejského dohovoru, ako aj postup na posúdenie nebezpečných vlastností odpadu a klasifikáciu odpadu ako nebezpečného odpadu.

Katalóg odpadov

 

Vyhláška o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Návrh vyhlášky upravuje proces registrácie výrobcov vyhradených výrobkov, náležitosti žiadostí o autorizáciu na výkon činnosti na individuálne nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu, na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov a na činnosť tretej osoby, náležitosti Správy o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov a Správy o funkčnosti systému individuálneho nakladania, informačné povinnosti týkajúce sa vyhradených výrobkov, propagačné a vzdelávacie aktivity ohľadne nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, finančnú záruku výrobcu elektrozariadení, proces nakladania s elektroodpadom, osobitne prípravu na opätovné použitie elektroodpadu, označovanie batérií a akumulátorov a nakladanie s použitými batériami a akumulátormi, požiadavky na zloženie, vlastnosti, označovanie a zálohovanie obalov, nakladanie s odpadmi z obalov a so starými vozidlami a niektoré požiadavky na vozidlá alebo ich časti.

Vyhláška rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov 

 

Výnos o Jednotných metódach analytickej kontroly odpadov

Výnos ustanovuje postupy odberu vzoriek odpadov na analýzu nebezpečných vlastností a zloženia odpadov, postupy prípravy vodného výluhu z odpadov, postupy stanovenia sledovaných ukazovateľov odpadov a vodných výluhov z odpadov a postupy spracovania výsledkov analýz odpadov a výluhov z odpadov a vyjadrovania výsledkov analýz odpadov.

Oznámenie MŽP

 

Doplňujúce informácie

Budeme radi, ak sa na nás v prípade záujmu o túto problematiku obrátite na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk.