Významná zmena v zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
Dňa 30. 6. 2009 bol na 39. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č

Dňa 30. 6. 2009 bol na 39. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dôvodom prípravy novely zákona o odpadoch bola povinnosť Slovenskej republiky transponovať európsku Smernicu 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch ako aj formálne oznámenia o nesprávnej a neúplnej transpozícii smerníc, ktoré sa dotýkali elektrozariadení a elektroodpadu. V tomto zmysle bol pripravený aj vládny návrh zákona o odpadoch.

V procese schvaľovania v NR SR však bolo do vládneho návrhu zákona o odpadoch predložených 80 pozmeňovacích bodov, z ktorých bolo prijatých 74 bodov, ktoré zásadne zmenili zmysel predloženej vládnej novely.

Na základe pozmeňujúcich návrhov predložených Recyklačným fondom (RF), Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) parlament schválil najzásadnejšiu zmenu dotýkajúcu sa dovozcov a výrobcov, ktorou je povinnosť dovozcov obalov resp. dovozcov balených výrobkov platiť príspevok do RF za celé množstvo nimi dovezených obalov a/alebo dovezených balených výrobkov, a to aj v prípade, že si títo, ako povinné osoby zo zákona o obaloch, plnia povinnosti vyplývajúce z § 8 ods. 2 zákona č. 529/2002 o obaloch a plnia limity recyklácie a zhodnotenia odpadov z obalov. (Doteraz sa povinnosť platiť príspevok do Recyklačného fondu nevzťahovala na obaly, pre ktoré povinná osoba zabezpečila zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu v rozsahu záväzných limitov podľa zákona o obaloch).

Napriek mnohým protestným aktivitám rôznych združení zastupujúcich výrobcov a dovozcov sa poslancov NR SR nepodarilo presvedčiť o negatívnom dopade pozmeňovacieho návrhu predloženého RF, ZMOS a AZZZ. Na základe následných rokovaní bol na podnet oprávnenej organizácie ENVI-PAK, a.s. predložený v druhom čítaní pozmeňovací návrh poslanca Jána Čecha, ktorým sa dosiahlo posunutie povinnosti platiť príspevky do Recyklačného fondu za všetky obaly (§ 44 ods. 1, § 44a ods. 1, § 46 ods. 1, § 46 ods. 2, § 48 ods. 1, § 48 ods. 2 – tzn. znenia podľa súčasne platného zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch) až na 1. január 2010.

Prehľad najdôležitejších zmien novely zákona o odpadoch schválenej v NR SR, ktoré sa dotýkajú dovozcov obalov a dovozcov balených výrobkov:

  • v § 44 ods. 1, § 44a ods. 1, § 46 ods. 1 a 2 a § 48 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú liberačné ustanovenia (druhé vety), ktoré sa týkali oslobodenia platieb do RF v prípade plnenia limitov zberu, recyklácie a zhodnotenia ustanovených zákonom o obaloch

  • v § 56 ods. 3 sa vypúšťa možnosť preukázania zhodnotenia prostredníctvom materiálového toku, výrobca a dovozca musí zabezpečiť zhodnotenie u osoby, ktorá má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov niektorou z činností R1 až R11

Novelizované znenie zákona o odpadoch po podpise prezidentom Slovenskej republiky nadobudne účinnosť 1. 9. 2009 okrem povinnosti platiť príspevky do RF za všetky obaly. Táto povinnosť nadobudne účinnosť až 1. 1. 2010.