Zelená kniha
Dňa 7. 3. 2013 bola Európskou komisiou vydaná  tzv. „ZELENÁ KNIHA“, ktorá je novou stratégiou pre riešenie problematiky plastového odpadu v životnom prostredí

Dňa 7. 3. 2013 bola Európskou komisiou vydaná  tzv. „ZELENÁ KNIHA“, ktorá je novou stratégiou pre riešenie problematiky plastového odpadu v životnom prostredí. 

Reaguje na veľkú medzeru v právnych predpisoch EÚ v oblasti plastového odpadu. Tento dokument poukazuje na kľúčovú úlohu plastov v mnohých priemyselných postupoch a aplikáciách, tiež aj na možný hospodársky prínos vyššej miery recyklácie. Hlavné časti zelenej knihy popisujú súčasný stav využívania plastov a obalov z nich, jeho nedostatočnú recykláciu, trvanlivosť plastov, problematiku biologicky rozložiteľných plastov. V Zelenej knihe sa tiež otvára diskusia na tému riešenia problematiky plastového odpadu v životnom prostredí. Táto diskusia zahŕňa 26 otázok, potrvá do začiatku júna 2013 a môžu sa do nej zapojiť zainteresované strany. Jej výsledok bude vstupom pre ďalšie politické opatrenia v roku 2014 v rámci širšieho preskúmania odpadovej politiky.

Súčasná legislatíva v oblasti odpadov je už upravená osobitnými predpismi. V smernici o obaloch 94/62/ES sa uvádza špecifický cieľ pre recykláciu plastových obalov. V rámcovej smernici o odpadoch (2008/98/ES) sa stanovuje všeobecný cieľ pre recykláciu odpadov z domácností, do ktorej je zahrnutý aj plastový odpad. Smernica 2008/98/ES sa tiež zameriava na aspekty, ako je uvažovanie v životných cykloch, uprednostňovanie prevencie vzniku odpadu pred jeho spracovaním, rozšírenie zodpovednosti pôvodcov odpadu, navrhovanie výrobkov, účinnosť zdrojov a ich šetrenie. Skutočný stav nakladania s odpadmi je aj naďalej odlišný od požiadaviek stanovených legislatívou.

Zlepšenie recyklácie plastu prispeje k dosiahnutiu cieľov Plánu pre Európu efektívne využívajúcu zdroje z roku 2011 a ak zníženiu emisií skleníkových plynov.

O ďalšom vývoji a zmenách vyplývajúcich zo Zelenej knihy Vás budeme  informovať.