Zmena Smernice EP a Rady 94/62/ES
Dňa 7. 2. 2013 bola schválená smernica Európskej komisie 2013/2/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa príloha č

Dňa 7. 2. 2013 bola schválená smernica Európskej komisie 2013/2/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa príloha č. 1 k smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov. Termín, dokedy majú jednotlivé členské krajiny EÚ zosúladiť svoju legislatívu s touto smernicou (transpozičný termín), je 30. 9. 2013.

Smernica 2013/2/EÚ bola schválená z dôvodu zvýšenia právnej istoty a harmonizácie výkladu vymedzenia pojmu „obaly“. Smernica reviduje, mení a dopĺňa zoznam názorných príkladov na vyjasnenie ďalších prípadov, v ktorých je nejasná hranica medzi tým, čo sa považuje za obal a čo nie. Revízia vychádza z výziev členských štátov a hospodárskych subjektov na posilnenie vykonávania smernice a na vytvorenie rovnakých podmienok v rámci vnútorného trhu.

Nový zoznam je vydaný v podobe novej prílohy č. 1 smernice 94/62/ES a je tiež členený podľa troch kritérií uvedených v článku 3 odseku 1 tejto smernice (samotné kritériá sa nemenia). Položky v rámci každého kritéria predstavujú naďalej ilustračné príklady daného kritéria, čo zároveň znamená, že za obal je možné považovať aj taký výrobok, ktorý v zozname nie je, pokiaľ jednoznačne napĺňa definičné znaky obalu a príslušného kritéria.

Podľa prvého kritéria [kritérium i)] sa položky považujú za obaly, ak spĺňajú definíciu obalu bez toho, aby boli dotknuté ďalšie funkcie, ktoré môže obal tiež plniť, pokiaľ nie je položka neoddeliteľnou súčasťou výrobku a pokiaľ nie je potrebná na uchovávanie, podporu alebo zachovávanie výrobku počas jeho životnosti a všetky jeho prvky sa majú použiť, spotrebovať alebo zneškodňovať spoločne.

Doplnené, zmenené a revidované príklady na kritérium i)

Medzi obaly patria: škatuľky na sladkosti, celofánový obal na CD obaloch, obaly používané na posielanie katalógov a časopisov (s časopisom vo vnútri), papierové košíčky na pečenie predávané spolu s cukrárským výrobkom, rúrky, tuby a valce, okolo ktorých je ovinutý pružný materiál (napr. fólia, alobal, papier), okrem rúrok, túb a valcov, ktoré slúžia ako súčasť výrobných strojov a ktoré sa nepoužívajú na prezentáciu výrobku ako predajnej jednotky, kvetináče určené na použitie iba v predaji a pri preprave rastlín a nie na celé obdobie života rastliny, sklenené fľaše na injekčné roztoky, valcové obaly na CD (predávané spolu s CD, ktoré nie sú určené na archiváciu CD), vešiaky na oblečenie (predávané spolu s oblečením), zápalkové škatuľky, systémy sterilných zábran (vrecká, tácky a materiály potrebné na zachovanie sterility výrobku), kapsule používané na prípravu nápojov (napr. káva, kakao, mlieko), ktoré zostávajú po použití prázdne, znovu naplniteľné oceľové valcové nádoby používané na rôzne druhy plynov, okrem hasiacich prístrojov.

Medzi neobaly patria: kvetináče určené na celé obdobie života rastliny, škatule na náradie, čajové vrecúška, ochranné voskové vrstvy na syroch, črevo z jaterníc, vešiaky na oblečenie (predávané oddelene od oblečenia), kávové kapsule na prípravu nápojov, fóliové vrecká na kávu a kávové vankúšiky z filtrového papiera vyhodené spolu s použitým kávovým výrobkom, náplne do tlačiarní, obaly na CD, DVD a videokazety (predávané spolu s CD a DVD a videokazetami), valcové obaly na CD (predávané prázdne, určené na archiváciu CD), rozpustné vrecúška na detergenty, svietidlá na hroby (schránky na sviečky), mechanický ručný mlynček (zároveň predstavujúci znovu naplniteľnú nádobu, napr. znovu naplniteľný mlynček na čierne korenie).

Podľa druhého kritéria [kritérium ii)] sa medzi obaly zaraďujú položky vytvorené s cieľom plnenia na mieste predaja a „zneškodniteľné“ položky predané, plnené alebo vytvorené s cieľom plnenia na mieste predaja za predpokladu, že plnia funkciu obalu.

Doplnené, zmenené a revidované príklady kritéria ii)

Medzi obaly patria: obaly, ak sú vytvorené s cieľom plnenia na mieste predaja – papierové alebo plastové tašky, jednorazové taniere a šálky, fólie, desiatové vrecúška, alobal, plastová fólia na oblečenie vyčistené v čistiarňach.

Medzi neobaly patria: paličky na miešanie, jednorazové príbory, baliaci papier (predávaný oddelene), papierové formy na pečenie (predávané prázdne), papierové košíčky na pečenie predávané bez cukrárenského výrobku.

Podľa tretieho kritéria [kritérium iii)] sa obalové zložky a pomocné prvky začlenené do obalov považujú za časť obalu, do ktorého sú začlenené. Pomocné prvky priamo zavesené alebo pripevnené k výrobku, ktoré plnia funkciu obalu, sa považujú za obal, pokiaľ nie sú neoddeliteľnou súčasťou výrobku a pokiaľ sa všetky jeho prvky nemajú spotrebovať a zneškodniť spoločne.

Doplnené, zmenené a revidované príklady kritéria iii)

Medzi obaly patria: visiace štítky zavesené priamo alebo pripojené k výrobku; časti obalov- kefka riasenky, ktorá tvorí časť uzáveru, nálepky pripojené k inej obalovej položke, svorky, plastové obaly na papier, odmerky, ktoré tvoria časť uzáveru detergentov, mechanický ručný mlynček (zároveň predstavujúci znovu nenaplniteľnú nádobu naplnenú výrobkom, napr. mlynček na čierne korenie naplnený čiernym korením).

Medzi neobaly patria: štítky na rádiofrekvenčnú identifikáciu (RFID)

Úplné znenie smernice Komisie 2013/2/EÚ nájdete na stránke www.envipak.sk v sekcii legislatíva, alebo TU.