Zmena v POH Nitrianskeho kraja
Vo vestníku vlády SR dňa 30. 9. 2013 bola zverejnená VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia Nitra č

Vo vestníku vlády SR dňa 30. 9. 2013 bola zverejnená VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia Nitra č. 2/2013 zo 17. júna 2013, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011 – 2015, ktorá nadobudla účinnosť 15.10.2013. Od tohto termínu začala pre pôvodcov odpadu a obce plynúť lehota 4 mesiace pre vypracovanie ich programov odpadového hospodárstva.

Nakoľko POH pôvodcu odpadu musí byť v súlade s POH obce, resp. príslušného kraja, dovoľujeme si Vás informovať, že v Programe odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011 – 2015 pribudla príloha č. 7 – Prognóza vzniku odpadov v roku 2015.

Dodatok k Programu odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011-2015 – zmena nájdete TU.

Kompletné dokumenty EIA/SEA v listinnom vyhotovení (zámery, oznámenia, správy o hodnotení) a originály dokumentov (stanoviská dotknutých orgánov, rozsahy hodnotenia, rozhodnutia, záverečné stanoviská, zápisy z verejného prerokovania a iné) z procesu posudzovania vykonané a ukončené Ministerstvom životného prostredia SR nájdete TU.

Oprávnená organizácia ENVI- PAK ponúka svojim klientom pomoc – vypracuje pre Vás Program odpadového hospodárstva v súlade so schváleným POH SR.

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk.