Zmena v zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
Dňa 30. 6. 2009 bol na 39. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č

Dňa 30. 6. 2009 bol na 39. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prehľad najdôležitejších zmien novely zákona o odpadoch schválenej v NR SR, ktoré sa dotýkajú výrobcov obalov, dovozcov obalov a dovozcov balených výrobkov:

  • v § 44 ods. 1, § 44a ods. 1, § 46 ods. 1 a 2 a § 48 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú liberačné ustanovenia (druhé vety), ktoré sa týkali oslobodenia platieb do RF v prípade plnenia limitov zberu, recyklácie a zhodnotenia ustanovených zákonom o obaloch
  • v § 56 ods. 3 sa vypúšťa možnosť preukázania zhodnotenia prostredníctvom materiálového toku, výrobca a dovozca musí zabezpečiť zhodnotenie u osoby, ktorá má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov niektorou z činností R1 až R11

Novelizované znenie zákona o odpadoch po podpise prezidentom Slovenskej republiky nadobudne účinnosť 1. 9. 2009 okrem povinnosti platiť príspevky do RF za všetky obaly. Táto povinnosť nadobudne účinnosť až 1. 1. 2010.