9. Zmení sa evidencia paliet prijatím nového zákona o odpadoch?
Na výrobcov, ktorí uvádzajú na trh drevené palety, sa budú aj podľa nového zákona o odpadoch vzťahovať doterajšie povinnosti, t

Na výrobcov, ktorí uvádzajú na trh drevené palety, sa budú aj podľa nového zákona o odpadoch vzťahovať doterajšie povinnosti, t.j. povinnosť vedenia evidencie, zberu odpadov z obalov, ako aj ich recyklácie a zhodnotenie v zákonom stanovenej výške uvedenej Prílohe č. 4 (časť III) návrhu nového zákona o odpadoch.

Pre drevené obaly a odpady z drevených obalov je stanovený cieľ miery zhodnocovania najmenej vo výške 35% hmotnosti drevených odpadov z obalov a mieru recyklácie najmenej vo výške 25% hmotnosti drevených odpadov z obalov.

Podľa návrhu Vyhlášky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti k novému zákonu o odpadoch (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=1337) bude evidencia vedená naďalej štvrťročne na Evidenčnom liste obalov a odpadov z obalov (komodita drevo), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 návrhu citovanej vyhlášky.

Návrh nového zákona o odpadoch prináša podstatnú zmenu v evidencii drevených paliet, ktorá spočíva v tom, že podľa v súčasnosti platného zákona sa drevené palety evidujú v čase ich prvého použitia, avšak po prijatí nového zákona o odpadoch sa budú drevené palety evidovať až po ich vyradení.

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly bude viesť evidenciu obalov za výrobcov, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o kolektívnom plnení vyhradených povinností na Evidenčnom liste obalov a odpadov z obalov štvrťročne v písomnej alebo v elektronickej forme v rozsahu výrobcami poskytnutých údajov.

OZV pre obaly bude ohlasovať ministerstvu súhrnné údaje z evidencie o množstve obalov uvedených na trh alebo do obehu podľa obalových materiálov a o množstve zhodnotených a recyklovaných odpadov z obalov. Hlásenie sa bude podávať raz ročne do konca februára za predchádzajúci rok na tlačive, ktorého vzor je uvedený v Prílohe č.17 návrhu citovanej vyhlášky.

V prípade ďalších otázok k danej téme nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk a radi Vám odpovieme.

Stanovisko spoločnosti ENVI-PAK, a. s. nemá charakter právne záväzného stanoviska.