18. 02. 2013

Zmeny v legislatíve integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia

Dňa 31. 1. 2013 parlament schválil nový Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobúda účinnosť 15

Dňa 31. 1. 2013 parlament schválil nový Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobúda účinnosť 15. 3. 2013 (Zákon o IPKZ). V zákone prišlo k zmenám povinností, ktoré majú vplyv na povinné osoby.

Pod integrovaným povoľovaním sa rozumie konanie, ktorým sa koordinovane povoľujú a určujú podmienky vykonávania činností v existujúcich prevádzkach a v nových prevádzkach s cieľom zaručiť účinnú integrovanú ochranu zložiek životného prostredia a udržať mieru znečistenia životného prostredia v normách kvality životného prostredia.

Výsledkom integrovaného povoľovania je integrované povolenie, ktoré oprávňuje prevádzkovateľa vykonávať činnosť v prevádzke alebo jej časti a ktorým sa určujú podmienky na vykonávanie činnosti v prevádzke a ktoré sa vydáva namiesto rozhodnutí a súhlasov vydávaných podľa osobitných predpisov v oblasti životného prostredia, ochrany verejného zdravia, poľnohospodárstva, veterinárnej ochrany územia a stavebného povoľovania.

Jednou z najdôležitejších zmien, ktoré nový zákon prináša, je nové vymedzenie okruhu prevádzok a zariadení, ktoré budú podliehať IPKZ. Pri posúdení toho, či prevádzka alebo zariadenie bude spadať pod režim integrovaného povolenia, bude rozhodujúce, či činnosť v nej vykonávaná spadá pod niektorú z kategórií priemyselných činností podľa zákona o IPKZ a tiež aj to, či činnosť dosiahne alebo presiahne stanovené prahové hodnoty.

Zákon o IPKZ ustanovuje šesť základných kategórií priemyselných činností: energetika, výroba a spracovanie kovov, priemysel spracovania nerastov, chemický priemysel, nakladanie s odpadmi a ostatné činnosti. Každá kategória je ďalej členená na subkategórie podľa špecifického charakteru činnosti v príslušnom priemyselnom odvetví a konkrétne činnosti s uvedením prahových hodnôt.

Pre jednoznačnú identifikáciu toho, či prevádzka alebo zariadenie podlieha alebo bude podliehať IPKZ, je nevyhnutné sa oboznámiť s prílohou č. 1 k zákonu o IPKZ.

Oproti súčasnému stavu nový zákon zavádza povinnosť vypracovať tzv. východiskovú správu, ktorá obsahuje informácie o stave kontaminácie pôdy a podzemných vôd príslušnými nebezpečnými látkami. Východiskovú správu je povinný vypracovať prevádzkovateľ pred začatím prevádzkovania prevádzky alebo pred prvou aktualizáciou povolenia prevádzky, pokiaľ v jeho prevádzke dochádza k používaniu, výrobe alebo vypúšťaniu nebezpečných látok. Východiskovú správu schvaľuje Slovenská inšpekcia životného prostredia v rámci integrovaného povoľovania.

Jedným z dôvodov, kedy inšpekcia začne konanie z vlastného podnetu, je, ak sa zistí, že v prevádzke, ktorej nebolo vydané integrované povolenie, sa vykonáva činnosť spadajúca pod integrované povoľovanie podľa tohto zákona.

Integrované povolenie, ktorým sa povoľuje činnosť v prevádzke, vydáva inšpekcia a rozhodnutie sa okrem úradnej tabule inšpekcie zverejňuje aj na webovom sídle inšpekcie a Ministerstva životného prostredia SR, po uplynutí 60 dní sa zverejní v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania.

Významnou je aj povinnosť prevádzkovateľa v prípade akejkoľvek havárie alebo inej mimoriadnej udalosti významne ovplyvňujúcej životné prostredie bez zbytočného odkladu informovať o tejto skutočnosti inšpekciu. Prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia na obmedzenie následkov na životné prostredie a zabránenie ďalším možným mimoriadnym udalostiam alebo haváriám.

Nový zákon o IPKZ preberá pojmy smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. septembra 2010 o priemyselných emisiách. Novými pojmami sú predovšetkým zariadenie, prevádzkovanie, nová technika, referenčný dokument o najlepšie dostupných technikách, závery o najlepších dostupných technikách a úrovne znečisťovania zodpovedajúce najlepším dostupným technikám, východisková správa.

Viac informácií o zákone o IPKZ a o povinnostiach, ktoré vyplývajú zo zákona zberovým spoločnostiam a výrobným závodom, nájdete TU:

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk.