Zmeny v zákone o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
Dňa 31. 1. 2013 parlament schválil nový Zákon  o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobúda účinnosť 15

Dňa 31. 1. 2013 parlament schválil nový Zákon  o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobúda účinnosť 15. 3. 2013. Zákon v súlade s požiadavkami legislatívy EU nanovo vymedzuje postavenie, práva a povinnosti pre všetky dotknuté subjekty vrátane obcí.

Pod integrovaným povoľovaním sa rozumie konanie, ktorým sa koordinovane povoľujú a určujú podmienky vykonávania činností v existujúcich prevádzkach a v nových prevádzkach s cieľom zaručiť účinnú integrovanú ochranu zložiek životného prostredia a udržať mieru znečistenia životného prostredia v normách kvality životného prostredia. Z hľadiska nakladania s odpadmi je súčasťou integrovaného povoľovania konanie o udelenie jedného či viacerých súhlasov podľa § 7 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v jeho platnom znení.

Výsledkom integrovaného povoľovania je integrované povolenie, ktoré oprávňuje prevádzkovateľa vykonávať činnosť v prevádzke alebo jej časti a ktorým sa určujú podmienky na vykonávanie činnosti v prevádzke a ktoré sa vydáva namiesto rozhodnutí a súhlasov vydávaných podľa osobitných predpisov v oblasti životného prostredia, ochrany verejného zdravia, poľnohospodárstva, veterinárnej ochrany územia a stavebného povoľovania.

Jednou z najdôležitejších zmien, ktoré nový zákon prináša, je nové vymedzenie okruhu prevádzok a zariadení, ktoré budú podliehať IPKZ.

Z pohľadu samosprávy sú v oblasti nakladania s odpadmi najdôležitejšie predovšetkým prevádzky:

1.    Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov  s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je jedna alebo viacero z týchto činností:

a)      biologická úprava,

b)      fyzikálno-chemická úprava,

c)       zmiešavanie alebo miešanie pred začatím ktorejkoľvek z ostatných činností,

d)      opätovné balenie pred začatím ktorejkoľvek z ostatných činností,

e)      spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel,

f)       recyklácia alebo spracovanie anorganických materiálov iných ako kovy alebo zlúčeniny kovov,

g)      regenerácia kyselín alebo zásad,

h)      spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia,

i)        spätné získavanie komponentov z katalyzátorov,

j)        prečistenie oleja alebo jeho iné opätovné použitie,

k)      ukladanie na povrchu.

 

2.    Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov ak ide o

a)      odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou väčšou ako 3 t za hodinu,

b)      nebezpečný odpad s kapacitou väčšou ako 10 t za deň.

 

3.    Zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 50 t za deň, ktorého súčasťou je jedna alebo viacero z činností okrem činností, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy:

a)      biologická úprava,

b)     fyzikálno-chemická úprava,

c)      predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie,

d)     spracovanie trosky a popola,

e)     spracovanie kovového odpadu v drvičoch vrátane odpadu z elektrických a elektronických zariadení a vozidiel po dobe životnosti a ich súčiastok.

 

4.    Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa jednu alebo viacero z nasledovných činností, ale nezahŕňa činnosti:

a)      biologická úprava,

b)      predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie,

c)       spracovanie trosky a popola,

d)      spracovanie kovového odpadu v drvičoch vrátane odpadu z elektrických a elektronických zariadení a vozidiel po dobe životnosti a ich súčiastok.

(Ak je jedinou činnosťou v rámci spracovania odpadu anaeróbna digescia, prahovou kapacitou tejto činnosti je 100 t za deň.) 

5.    Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň, alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

6.    Dočasné (max. 1 rok) ukladanie nebezpečného odpadu, ktoré nie je skládkovaním, pokým sa nevykonajú niektoré z ostatných „odpadárskych“ činností podliehajúcich IPKZ s celkovou kapacitou väčšou ako 50 t (okrem dočasného ukladania na mieste vzniku odpadu, tzn. u pôvodcu odpadu).

(Ide o činnosti, ktoré sa spravidla vykonávajú aj v zberných dvoroch.)

Povoľovacie konanie

Prevádzky, na ktoré sa vzťahuje IPKZ, sa povoľujú prostredníctvom povoľovacieho konania vedeného Slovenskou inšpekciou životného prostredia. Účastníkom povoľovacieho konania je aj obec, v ktorej je povoľovaná prevádzka umiestnená alebo podľa územného plánu alebo územného rozhodnutia má byť umiestnená a tiež aj tzv. zainteresovaná verejnosť.

Účasť verejnosti na povoľovacom konaní

Zainteresovaná verejnosť je osoba alebo viacero osôb, ich združenia alebo skupiny, ktorá je alebo môže byť dotknutá konaním, alebo ktorá má alebo môže mať na takomto konaní záujem, ďalej osoba, ktorá tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutá, a to až do času, kým sa preukáže opak, prípadne právnická osoba podporujúca ochranu životného prostredia.

Povoľovacie konanie a inšpekcia

Po začatí povoľovacieho konania inšpekcia osloví všetkých účastníkov konania vrátane obce, ktorú následne požiada, aby do troch dní zverejnila žiadosť o integrované povolenie a prípadne aj ďalšie povinné náležitosti na svojej webovej stránke a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom.

K žiadosti má obec, ktorá je účastníkom konania, právo sa vyjadriť v lehote, ktorú vopred stanoví inšpekcia a ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. Taktiež môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania. Rovnaké práva má aj zainteresovaná verejnosť. 

Ak sa v lehote určenej na vyjadrenie verejnosti vyjadrila k žiadosti verejnosť formou petície zastupujúcej najmenej 25 % obyvateľov obce oprávnených voliť, inšpekcia vyzve ešte pred nariadením ústneho pojednávania obec, ktorá je účastníkom konania, aby zvolala zhromaždenie obyvateľov obce na prerokovanie petície. Inšpekcia na zhromaždenie obyvateľov obce prizve prevádzkovateľa, ostatných účastníkov konania, dotknuté orgány a cudzí dotknutý orgán. Zhromaždenie obyvateľov obce sa nemôže konať bez účasti prevádzkovateľa. Trovy konania spojené so zhromaždením obyvateľov obce znáša spravidla obec, ktorá ho zvolala.

Jedným z dôvodov, kedy inšpekcia konanie zastaví, je situácia, ak sa prevádzkovateľ bezdôvodne odmietol zúčastniť na verejnom zhromaždení obyvateľov obce.

Vydané integrované povolenie sa zverejňuje na webovom sídle inšpekcie a Ministerstva životného prostredia SR a na úradnej tabuli inšpekcie po dobu najmenej 60 dní, následne aj v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania. Obec, ktorá je účastníkom konania, je povinná na základe požiadania inšpekcie najneskôr v lehote do troch pracovných dní zverejniť rozhodnutie na svojej úradnej tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom. Povolenie musí byť prístupné k nahliadnutiu aj v obci, ktorá bola účastníkom konania.

Viac informácií o zákone o IPKZ a o povinnostiach, ktoré vyplývajú zo zákona zberovým spoločnostiam a výrobným závodom, nájdete TU:

https://envipak.sk/archive_files/documents/newsletter_ipkz-pre-zberove-spolocnosti-final.doc

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk